Conference presentations and papers

Textbooks

  • Lanko, Dmitri. 2017. Praktika prinyatiya vneshenepoliticheskikh reshenii. Uchebnik. 2-e izdanie. Moskva. Yurait.