Kevät 2020

Eletty hyvinvointivaltio:

yksilö ja palvelujärjestelmä ennen ja nyt- luentosarja

Aika ja paikka: ma 13.1.-17.2.2020 klo 10-12, Pinni A 1081

Vastuuopettajat: Minna Harjula ja Hanna Lindberg, Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX

Korvaavuus: 5 op kokonaisuuksista

  • Sosiaali- ja terveysalan monitieteiset opinnot: Sote02 Asiakkuus ja osallisuus: SOTE02a
  • Yhteiskuntahistoria: HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä: HIST02a
  • Historian aineopinnot: Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja: HIST02a

Ilmoittautuminen: 9.1.2020 asti Nettiopsussa. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat sähköpostitse osoitteeseen hanna.lindberg@tuni.fi

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella hyvinvointivaltiota arjen näkökulmasta, elettynä hyvinvointivaltiona, ja hahmottaa erilaisia lähestymistapoja asiakkaan ja sote-palvelujärjestelmän kohtaamisen tarkasteluun. Opiskelija osaa tarkastella asiakkaan ja järjestelmän kohtaamista yhteiskunnallisena ja historiallisesti muuttuvana ilmiönä. Opiskelijalla on valmiudet arvioida nykyistä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä sen tulevaisuutta aiemman kehityksen pohjalta

Suoritustapa: Luennot (12 t) + oppimisraportti, jossa hyödynnetään luentojen ohella aikalaisdokumentteja sekä muistitietoaineistoa.

 

OHJELMA

13.1. Johdanto: Eletty hyvinvointivaltio yksilön ja sote-palvelujärjestelmän kohtaamisena (Minna Harjula, HEX)

20.1. Pienet ihmiset ja suuret järjestelmät: lastensuojelun pitkä historia (Pirjo Markkola & Antti Malinen, HEX)

27.1. Vammaisuuden ja sote-järjestelmän kohtaaminen 1900-luvun loppupuolella (Hanna Lindberg, HEX)

3.2.   Vanhustenhuolto: Vanhuus laitoksessa – köyhäintalot ja kunnalliskodit vanhustenhuollossa 1800- ja 1900-luvuilla (Johanna Annola, HEX), Potilaita vai persoonia – 2000-luvun palvelutalo asukkaiden näkökulmasta (Jari Pirhonen, gerontologia)

10.2. Vanhemmuus: Äitiyspakkaus (Tanja Vahtikari, HEX  & Henrik Mattjus, historia), Lisääntymisen hallinnan käytännöt (Mianna Meskus, New Social Research)

17.2. Työttömyys: Pääsisinkö työttömyyskortistoon ­– saisinko varatöitä: Kohtaamisia 1930-luvun työnvälitystoimistossa (Jarmo Peltola, historia), Aktiivisesta työvoimapolitiikasta aktivointiin – 2000-luvun pirstoutuneet käytännöt (Satu Ojala, sosiaalipolitiikka)

 

 

***

Mennyt opetus

Kevät 2019

Digitaalinen historia -luentosarja, 5 op, 7.1.2019 – 25.2.2019

Kurssin aikana käydään läpi digitaalisen historiantutkimuksen keskeisiä menetelmiä ja liikutaan erilaisten digiaineistojen parissa uuden ajan alusta 1900-luvulle. Kurssilla opiskelija tutustuu digitaalisen historiantutkimuksen kenttään. Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa, mitä digitaalinen historiantutkimus on ja millaisia siihen soveltuvia lähdeaineistoja on hänen ulottuvillaan. Hän osaa myös käyttää digitaalisen historiantutkimuksen metodeita omassa tutkimuksessaan.

Kurssin ajankohta: ma 7.1.2019 – 25.2.2019 klo 12-15, Mikroluokka 51, Linna

Vastaavat opettajat: Heikki Kokko ja Sami Suodenjoki

Ohjelma:

Ma 7.1. Heikki Kokko & Sami Suodenjoki: Johdatus digitaaliseen historiantutkimukseen

Ma 14.1. Risto Turunen: Digitaalisesta sanomalehtidatasta historialliseen tietoon: kvantitatiivisen tekstianalyysin alkeet

Ma 21.1. Heikki Kokko: Esimerkistä evidenssiin: tietokannan rakentaminen digitaalisesta lehdistömateriaalista

Ma 28.1. Sami Suodenjoki: Yksilöt ja yritykset jäljityksen kohteena: digitoitujen lehtien käyttösovelluksia

Ma 4.2. Ville Kivimäki & Ilari Taskinen: Digitaaliset tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa

Ma 11.2. Tiina Miettinen: Ihmisen elämänkaaren rakentaminen digitoitujen kirkonkirjojen avulla 1700- ja 1800-luvuilla

Ma 18.2. Ulla Koskinen & Jouni Keskinen: Suomen historian vanhojen aineistojen uudet digitaaliset sovellukset

Ma 25.2. Heikki Kokko & Sami Suodenjoki: Yhteenveto ja palaute

 

SYKSY 2018

Kokemuksen historia: tavoitteet ja menetelmät -luentosarja,
5 op, 24.10.-12.12.2018

Kokemuksen historian huippuyksikkö esittelee syksyn luentosarjalla kokemuksen historian erilaisia lähestymistapoja. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kokemuksen historiallisuuden sekä osaa asettaa aineistoilleen tutkimuskysymyksiä ja ratkoa niitä kokemuksen historian näkökulmasta.

Kurssin ajankohta: ke 24.10.-12.12.2018 klo 10-12, Pinni B1097

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla, jossa hyödynnetään luentoja ja oheiskirjallisuutta.

Ilmoittautuminen: 1.-21.10.2018.  https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=39682

Korvaavuus: HISA3+ HISA1b + HISA2. Erikseen sopien: HISS3.

Koordinaattorit: Johanna Annola ja Minna Harjula.

Ohjelma:

24.10. Pertti Haapala: Johdatus kokemuksen historiaan

31.10. Pirjo Markkola: Voiko kokemusta hyvittää?

7.11. Louise Settle: Researching the experiences of ‘criminals and deviants’ in 19th and 20th century Britain
Johanna Annola: Sukupuoli, kansalaisuus ja hyvinvointi: 1800-luvun kokemuksia jäljittämässä

14.11. Tanja Vahtikari: Kansallinen kulttuuriperintö paikkaan kiinnittyvänä ja kehollisena kokemuksena
Leonora Lottrup Rasmussen: The experience of poverty and rights

21.11. Antti Malinen: 1940-50-lukujen Suomi lapsen silmin

28.11. Heikki Kokko: Kokemuksen moderni murros 1800-luvun puolivälissä
Minna Harjula: Eletyn hyvinvointivaltion instituutiot ja yhteiskuntakokemus

5.12. Raisa Toivo: Uskon historia kokemuksen historiana

12.12. Jenni Kuuliala: Vammaisuus historiassa: uskonto ja eletty arki
Hanna Lindberg: Aistivammaisuudesta kuurotietoisuuteen: kuurouden muuttuvat määritelmät 1900-luvulla

Kevät 2018

HISA2 Uusi sotahistoria: toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa Suomessa, 5 op, 5.3.-26.4.2018

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana ns. uusi sotahistoria on tuonut lukuisan joukon tuoreita näkökulmia Suomen historiaan toisessa maailmansodassa. Uutta tutkimusta on kirjoitettu ja kirjoitetaan parhaillaan runsaasti, ja sotaan liittyvät aiheet ovat nykyisin keskipisteessä monissa muissakin kuin vain puhtaasti sotahistoriallisissa keskusteluissa: sosiaali- ja kulttuurihistoriassa, sukupuolihistoriassa, nationalismi-, trauma- ja mediatutkimuksessa, psykohistoriassa, ylipäätään keskusteluissa suomalaisista identiteeteistä ja muistikulttuureista. Näihin teemoihin liittyen kurssilla käydään läpi uuden sotahistorian tutkimustuloksia. Kuinka ne muuttavat kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta sodassa ja sodan jälkeen? Millaisia olivat eri ihmisryhmien kokemushistoriat vuosista 1939–1945? Mitä uusia lähestymistapoja ja aineistoja tutkimuksessa on sovellettu? Mikä Suomen sotahistoriassa on erityisesti ”suomalaista” ja mikä puolestaan ylirajaista ja kansainvälistä?

Ohjelma:

Ma 5.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki: Johdatus uuteen sotahistoriaan. Virikkeet, aiheet ja kansainväliset kytkökset

To 8.3.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Ville Kivimäki: Sodan kokemusrakenteet. Suomalainen yhteiskunta sodassa 1939–1945

Ma 12.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Tuomas Tepora (Helsingin yliopisto): Talvisodan henki. Kansakunnan ja yksilöiden tunnehistoriaa 1939–1940

To 15.3.2018 klo 10–12, HUOM! Päätalo A 4, Jussi Jalonen (Tampereen yliopisto): Summan suurtaistelu. Rintaman kokemushistoriaa 1939–1940

Ma 19.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki: Suur-Suomi. Suomalaiset Itä-Karjalan miehittäjinä 1941–1944

To 22.3.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Ilari Taskinen (Tampereen yliopisto): Sota-ajan kirjeet. Ihmissuhteet ja yhteydenpidon merkitykset

Ma 26.3.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Kirsi-Maria Hytönen (Jyväskylän yliopisto): Kotirintaman kokemushistoriaa. Naisten työn, arjen ja väsymyksen muistot

To 5.4.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Ville Kivimäki: Sodan traumat. Psyykkiset häiriöt sodassa ja traumaattiset muistot sodan jälkeen

Ma 9.4.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Antti Malinen (Jyväskylän yliopisto): Jälleenrakentajien lapset. Perheiden ja lasten historiaa sodan jälkeen

To 12.4.2018 klo 10–12, Pinni A Paavo Koli, Anssi Männistö (Tampereen yliopisto): Propagandaa, etnografiaa ja sodan mielenmaisemaa. Valokuvat ja valokuvaajat sodassa

Ma 23.4.2018 klo 12–14, Pinni B1096, Ville Kivimäki: Uusi Suomi. Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika

To 26.4.2018 klo 10–12, HUOM! Pinni A1081, Ville Kivimäki: Kansallinen omakuva. Sodan muistikulttuurin piirteitä Suomessa

Tarkemmat tiedot yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetusohjelmassa.