koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmä

Esittely Ajankohtaista

Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmän yleisenä tavoitteena on usein käytännön tarpeiden varaan rakentuneiden koulutuksen arviointitutkimusten tieteellisen ja menetelmällisen laadun kehittäminen ja tulevaisuuden arviointitutkijoiden kouluttaminen yhteiskuntamme tarpeisiin. Sisällöllisesti tutkimusryhmän teemat keskittyvät erityisesti laaja-alaisen osaamisen (esim. oppimaan oppiminen ja ajattelun taidot) mittaamiseen ja harjoittamiseen sähköisen arvioinnin mahdollistamia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Lisäksi tutkitaan järjestelmätasolla oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelyitä. Eri tutkimusteemoja yhdistää pyrkimys koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseen kehittämällä eritasoisia palautejärjestelmiä yksittäisistä oppilaista koulutuksen järjestäjiin ja koulutuspoliittisiin päätöksentekijöihin.

Teoreettisilta lähtökohdiltaan ryhmä asettuu kasvatuspsykologiseen tutkimusperinteeseen yhdistäen kuitenkin koulutussosiologisia ja erityispedagogisia näkökohtia pyrkimykseensä ymmärtää oppimisen kehitystä koulukontekstissa. Menetelmällisesti tutkimusryhmässä keskitytään isojen kvantitatiivisten arviointi-, tilasto- ja rekisteriaineistojen analysointiin erityisesti rakenneyhtälömallinnuksen ja monitasomallinnuksen eri sovellusten avulla. Ryhmässä mallinnetaan myös tietokonepohjaisen arvioinnin yhteydessä tallentuvia lokitietoja ja pyritään sitä kautta ymmärtämään tilannesidonnaisten tekijöiden yhteyttä koulutuksellisen tasa-arvon ongelmina näyttäytyviin ilmiöihin (esim. isot sukupuolierot oppimistuloksissa).

Tampereen yliopisto
Centre for Educational Assessment

ajankohtaista

Koulutuksen arvioinnin konferenssi Szegedissä

Unkarin Szegedissä järjestettiin 26.-28. huhtikuuta koulutuksen arvioinnin konferenssi (The 16th Conference on Educational Assessment, CEA 2018). Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmämme osallistui konferenssiin ja tapasi yhteistyökumppaneitaan Tulevaisuuden arviointi –hankkeen merkeissä. Konferenssin symposiumien …

Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmä perustettu

Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmä on perustettu helmikuussa 2018. Tutkimusryhmään kuuluu jäseniä sekä Tampereen yliopistosta että Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksesta. Myös tutkimusryhmän projekteja toteutetaan sekä Tampereen yliopistossa että Koulutuksen arviointikeskuksessa. Menetelmällisesti tutkimusryhmä …