Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmän yleisenä tavoitteena on usein käytännön tarpeiden varaan rakentuneiden koulutuksen arviointitutkimusten tieteellisen ja menetelmällisen laadun kehittäminen ja tulevaisuuden arviointitutkijoiden kouluttaminen yhteiskuntamme tarpeisiin. Sisällöllisesti tutkimusryhmän teemat keskittyvät erityisesti laaja-alaisen osaamisen (esim. oppimaan oppiminen ja ajattelun taidot) mittaamiseen ja harjoittamiseen sähköisen arvioinnin mahdollistamia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Lisäksi tutkitaan järjestelmätasolla oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelyitä. Eri tutkimusteemoja yhdistää pyrkimys koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseen kehittämällä eritasoisia palautejärjestelmiä yksittäisistä oppilaista koulutuksen järjestäjiin ja koulutuspoliittisiin päätöksentekijöihin.

Teoreettisilta lähtökohdiltaan ryhmä asettuu kasvatuspsykologiseen tutkimusperinteeseen yhdistäen kuitenkin koulutussosiologisia ja erityispedagogisia näkökohtia pyrkimykseensä ymmärtää oppimisen kehitystä koulukontekstissa. Menetelmällisesti tutkimusryhmässä keskitytään isojen kvantitatiivisten arviointi-, tilasto- ja rekisteriaineistojen analysointiin erityisesti rakenneyhtälömallinnuksen ja monitasomallinnuksen eri sovellusten avulla. Ryhmässä mallinnetaan myös tietokonepohjaisen arvioinnin yhteydessä tallentuvia lokitietoja ja pyritään sitä kautta ymmärtämään tilannesidonnaisten tekijöiden yhteyttä koulutuksellisen tasa-arvon ongelmina näyttäytyviin ilmiöihin (esim. isot sukupuolierot oppimistuloksissa).

Tampereen yliopisto
Centre for Educational Assessment

ajankohtaista

PISA 2015 -tutkimuksen Suomen pääraportti julkaistu

PISA 2015 -tutkimuksen Suomen pääraportti on ilmestynyt Suomen kasvatustieteellisen seuran vertaisarvioidussa julkaisusarjassa. Suomessa tutkimukset toteuttivat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteisen Koulutuksen …

Oppimisen tuki -hankkeen loppuraportti on julkaistu

Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteisen Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet -tutkimushankkeen loppuraportti julkaistiin Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 27.9.2018. Selvitys julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön …

Koulutuksen arvioinnin konferenssi Szegedissä

Unkarin Szegedissä järjestettiin 26.-28. huhtikuuta koulutuksen arvioinnin konferenssi (The 16th Conference on Educational Assessment, CEA 2018). Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmämme osallistui konferenssiin ja tapasi yhteistyökumppaneitaan Tulevaisuuden arviointi –hankkeen merkeissä. Konferenssin symposiumien …