Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta ”Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet” tutkimushankkeessa selvitetään, miten lapsen oikeus tukeen toteutuu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja onko tuen järjestämisessä alueellisia eroja. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisteriaineistoa, haastatteluaineistoa että kyselyaineistoa, jotka on kuvattu tarkemmin osatavoitteiden kohdalla.

 

Tutkimushankkeen osatavoitteet ovat seuraavat:

Osatavoite 1: Tuen alueellinen vaihtelu ja erityisen tuen käytännöt

  • THL:n Varhaiskasvatuksen tilastoaineistoon (THL, 2016) perustuva kuvaus tukea saavien lasten osuuksista Tilastokeskuksen kuntaluokitusta käyttäen.
  • Harkinnanvaraiseen (THL:n varhaiskasvatuksen tilastoaineiston pohjalta) otokseen perustuvalla haastatteluaineistolla (n=10-12 kuntaa)
  • Tutkitaan, missä määrin erityiseen tukeen liittyvien säädösten tulkinnan erot auttavat ymmärtämään tilastollista vaihtelua

 

Osatavoite 2: Tuen toteuttamispaikka ja oppiminen

  • Olemassa oleva havainnointiaineisto 12 kunnan alueelta (yli 200 päiväkotia) sekä isoista kaupungeista että maaseudulta
  • Tuen toteutuspaikan yhteys lasten taitoihin ja oppimisympäristöjen arviointiin

 

Osatavoite 5: Oppimisen tuen järjestelyt

  • Tätä tutkimusta varten kerätystä kyselyaineistosta tarkastellaan, miten varhaiskasvatuksessa vastataan tuen tarvitsijoiden tarpeisiin eri puolilla Suomea
  • Tutkitaan, minkälaisia oppimisen ja kasvun tuen liittyviä järjestelyitä ja tuen muotoja varhaiskasvatuksessa on käytössä
  • Vastaajina kunnallisten ja yksityisten päiväkotien päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja erityislastentarhanopettajat sekä perhepäivähoidon ohjaajat

 

Lisätietoja: Mervi Eskelinen, projektitutkija, mervi.eskelinen@uta.fi / Tampereen yliopisto