Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä
Suomen Akatemian projekti numero 285144

Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen yhteinen konsortio tutkii uudella tavalla kirjallisuuden tapoja pohtia, käyttää ja muokata sosiaalista elämää. Projekti analysoi fiktiota, runoutta ja esimerkkejä uudesta mediasta tavoitteenaan kartoittaa siirtymiä poeettisen ja jokapäiväisen, taiteellisesti suunnitellun ja satunnaisesti ilmenevän välillä. Kirjallisuuden ja elämän yhteenkietoutumista tutkiessaan projekti kysyy 1) miten kirjalliset ja kommunikatiiviset tarkoitukset toimivat yhteen arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa, 2) miten kirjalliset kokeilut kapinoivat vallitsevia kulttuurisia arvoja ja puhetapoja vastaan ja muokkaavat niitä ja 3) miten kirjallisuus luo rakenteita ja ilmaisullisia mahdollisuuksia kuvata ja jakaa tunteita ja vaikutelmia. Konsortion kolme painoaluetta – sosiaalinen, kokeellinen ja affektiivinen – kattavat kirjallisuuden ja elämän välisen vuorovaikutuksen keskeiset puolet. Kolmen yliopiston yhteishanke edistää monitieteistä pyrkimystä ymmärtää inhimillistä mieltä aktiivisena toimijana.

Mari Hatavara, Suomen kirjallisuuden professori, Tampereen yliopisto
Mikko Keskinen, Kirjallisuuden professori, Jyväskylän yliopisto
Pirjo Lyytikäinen, Kotimaisen kirjallisuuden professori, Helsingin yliopisto