Työryhmän tavoitteena on ollut suunnitella modulaarinen malli, joka koostuisi ammatilliseen ja kielelliseen osaamiseen painottuvista osista ja ottaisi siten huomioon maahanmuuttajalääkärien erilaiset täydennyskoulutustarpeet eli sen, että toisilla puutteita on nimenomaan ammatillisessa osaamisessa ja toisilla kielitaidossa. Osallistujien erilaisia tarpeita on pyritty hahmottamaan seuraavan nelikentän avulla.

Nelikentässä on kuvattu sinisellä värillä ne maahanmuuttajalääkärit, joilla on riittävä suomen kielen taito mutta puutteita ammatillisessa osaamisessa tai suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tuntemuksessa. Keltainen väri kuvaa niitä lääkäreitä, joiden ammatillinen osaaminen on kunnossa mutta suomen kielen taito riittämätön. Vihreällä värillä merkitty ryhmä hallitsee sekä ammatillisen puolen että suomen kielen, ja punainen ryhmä tarvitsee lisäkoulutusta molemmissa.

Malli on suunniteltu siten, että nelikenttää eri tavoin sijoittuvat lääkärit voivat valita erilaisia moduuleja. Vihreään ryhmään kuuluvat voivat siirtyä suoraan laillistamiskuulusteluihin. Nelikentän ulkopuolelle jää se joukko, jonka suomen kielen taito on niin heikko, ettei sen perusteella voi tehdä päätelmiä ammatillisesta osaamisesta. Heidät tulisi ohjata opiskelemaan lisää suomen kieltä ensin muualla.

Kokonaismalli