Hankkeen tausta ja tavoitteet:

Aalto Anna-Mari, Elovainio Marko, Heponiemi Tarja, Hietapakka Laura, Kuusisto Hannamaria & Lämsä Riikka 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa – Haasteet ja mahdollisuudet. Raportti 7/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/handle/10024/104416

Haukilahti Riitta-Liisa 2014. ETA-alueen ulkopuolella tutkintonsa suorittaneet lääkärit Suomessa. Acta Universitatis Tamperensis 1986. Tampere: Juvenes Print. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9603-5

Haukilahti Riitta-Liisa, Virjo Irma & Mattila Kari 2012. Lääkärien laillistaminen – ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen arvio prosessista. Hallinnon Tutkimus 31;4: 328–337.

Itä-Suomen yliopisto 2011. Uusi opas maahanmuuttajalääkäreiden perehdyttämiseen. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Tiedote. http://wanda.uef.fi/tkk/liferay/projektit/doktor/opas2

Karhapää-Puhakka Satu, Kaarniemi Heli & Mentula Helene 2011. Lääkäriksi Suomeen. Opas työyhteisölle. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0459-1/urn_isbn_978-952-61-0459-1.pdf

Kyhä Henna 2006. Miksi lääkäri ei kelpaa lääkäriksi? Korkeakoulutetut maahanmuuttajat Suomen työmarkkinoilla. Aikuiskasvatus 2:122–129. http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/26/2/korkeako.pdf

Kyhä Henna 2011. Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla. Tutkimus korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C Osa 321. Kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto. Turku: Painosalama Oy. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72519/AnnalesC321Kyha.pdf?sequence=1

Mattila Kari 1992. Ulkomailla koulutetut lääkärit – Tampereen laillistamiskurssit 1972–91. Tampereen yliopisto.

Mähönen Elina 2014. Maahanmuuttajalääkärin kokemuksia ammatillisen kielitaidon kehittymisestä: ”no se mun kurssi oli töissä”. Maisterintutkielma, Suomen kieli, Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45134

Opetushallitus 2012. Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2012:1. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/139342_aikuisten_maahanmuuttajien_kotoutumiskoulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2012.pdf

Opetusministeriö 2002. ETA-alueen ulkopuolelta tulevien lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeuden ja työllistyminen. Opetusministeriön työryhmien muistioita 8:2002. Helsinki: Opetusministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014. Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:5. http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/308807/Kielitaidon_m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen_sek%C3%A4__koulutuksen_t%C3%A4ydent%C3%A4minen_terveysalalla.pdf/6544f3f1-6b34-4622-83f7-513c2961433c

Pakkala Erpo 2012. Maahanmuuttajalääkärin tie on usein kivinen. Mediuutiset. Blogit. 4.1.2012. http://www.mediuutiset.fi/keskustelutjamielipiteet/blogit/maahanmuuttajalaakarin+tie+on+usein+kivinen/a750549#

Paunio Riitta-Leena & Pelkonen Risto 2012. Terveydenhuollon valvontatyöryhmän mietintö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:8. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://www.julkari.fi/handle/10024/112392

Promedico 2014. Opas täydennyskoulutuksen järjestäjälle. https://static1.squarespace.com/static/55efd7e4e4b04161be75a557/55efe64de4b070946f57a010/55efe64ee4b070946f57a1aa/1410429491099/Taydennyskoulutusopas_2014.pdf

Raeluoto Tiina 2013. Maahanmuuttajalääkäreiden työllistyminen Suomessa. Pro gradu, Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39656/maahanmu.pdf?sequence=1

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Ulkomailla opiskelleiden lääkäreiden laillistaminen muuttuu. Tiedote 67/2015. http://www.stm.fi/tiedotteet/ (Julkaistu 19.3.2015)

Suomen Lääkäriliitto 2014. Lääkärien ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen suuntaviivat – Lääkäriliiton suositus. https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/suositukset/taydennyskoulutus/

Tampereen yliopisto 2014. Lääkäriksi Suomeen 15. -koulutuksen esite.

Tervola Maija, Pajunen Anneli, Vainio Seppo, Honko Mari & Mattila Kari 2015. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim 131(4):339–346. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12097.pdf

Työministeriö 2005. Yhteistyössä kotoutumiskoulutusta toteuttamaan: työ- ja opetushallinnon työryhmän raportti. Työhallinnon julkaisu 351.

Valjus Sonja & Nirvi Mika 2005. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus Suomessa. Tampere: Suomen kesäyliopistot ry. http://www.kesayliopistot.fi/filebank/96-kesayliopisto_kotoutumiskoulutus.pdf

 

Säädöksiä:

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/564 (Finlex.fi) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 (Finlex.fi) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4§:n muuttamisesta 1.5.2015. (Edilex.fi). https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20150531.pdf

 

Kuulusteluohjeita (EU/ETA-maiden ulkopuolella koulutetut lääkärit):

EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut. (Tampereen yliopisto) http://www.uta.fi/med/tutkimus/tutkimusryhmat/yleislaaketiede/laakarien_kuulustelut.html

Hakemusohjeet. EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut lääkärit. (Valvira) http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/eu_eta_valtioiden_ulkopuolella_koulutetut/laakarit

Kuulustelut. EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetut lääkärit. (Valvira) http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/eu_eta_valtioiden_ulkopuolella_koulutetut/laakarit/kuulustelut

 

Tutkimuksia ja selvityksiä:

Aalto Anna-Mari, Elovainio Marko, Heponiemi Tarja, Hietapakka Laura, Kuusisto Hannamaria & Lämsä Riikka 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa – Haasteet ja mahdollisuudet. Raportti 7/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/handle/10024/104416

ONE Baltic Sea Region -hanke. Kielimuurin yli. Suositukset korkeakoulutettujen maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen ja työllistymisen edistämiseksi. http://www.helsinki.fi/urapalvelut/ONE_BSR/kielimuurin_yli_tiivistelma.pdf

Haukilahti Riitta-Liisa 2014. ETA-alueen ulkopuolella tutkintonsa suorittaneet lääkärit Suomessa. Acta Universitatis Tamperensis 1986. Tampere: Juvenes Print. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9603-5

Kyhä Henna 2011. Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla. Tutkimus korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C Osa 321. Kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto. Turku: Painosalama Oy. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/72519/AnnalesC321Kyha.pdf?sequence=1

Mähönen Elina 2014. Maahanmuuttajalääkärin kokemuksia ammatillisen kielitaidon kehittymisestä: ”no se mun kurssi oli töissä”. Maisterintutkielma, Suomen kieli, Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45134

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014. Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:5. http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/308807/Kielitaidon_m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen_sek%C3%A4__koulutuksen_t%C3%A4ydent%C3%A4minen_terveysalalla.pdf/6544f3f1-6b34-4622-83f7-513c2961433c

Paunio Riitta-Leena & Pelkonen Risto 2012. Terveydenhuollon valvontatyöryhmän mietintö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:8. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. https://www.julkari.fi/handle/10024/112392

Tervola Maija, Pajunen Anneli, Vainio Seppo, Honko Mari & Mattila Kari 2015. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim 131(4):339–346. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12097.pdf

Tervola, Maija. Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, [S.l.], v. 54, n. 3, syys. 2017. ISSN 0355-5097. https://journal.fi/sla/article/view/65564

Oppaita ja suosituksia työnantajille:

Karhapää-Puhakka Satu, Kaarniemi Heli & Mentula Helene 2011. Lääkäriksi Suomeen. Opas työyhteisölle. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0459-1/urn_isbn_978-952-61-0459-1.pdf  (Oppaaseen on koottu maahanmuuttajalääkäreiden, ohjaavien lääkäreiden ja kouluttajien havaintoja ja kokemuksia työssä oppimisesta, ohjauksesta, työn ja kielitaidon vaatimuksista sekä kuulusteluihin valmentautumisesta. Kuvattu DOKTOR-hankkeen koulutusohjelma: sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja palvelujärjestelmä, ammatinharjoittaminen, kliininen osaaminen sekä kielenopetus, työelämävalmennus ja kototutumisen tukeminen. Kerrottu ammattikielen osa-alueista, työssä oppimisesta ja ohjauksesta.)

Kuntatyönantajat: Oikeus tai lupa harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa. http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/rekrytointi/kansainvalinen/oikeus-tyoskennella/laakarit/Sivut/default.aspx

 

Koulutus- ja itseopiskelumateriaaleja:

Oppikirjoja ja sanastoja:

Hart Susanna 2009. Tarinoita Suomesta. Finn Lectura. (Oppikirja taitotasolla B1 / B2, sisältö perustuu autenttisiin teksti- ja kuuntelusisältöihin, osin sovellettavissa myös lääkärin kieliopintoihin.)

Hyttinen Riitta, Kosinskaja Svetlana, Raija Latvala Raija & Lauronen Leena 2013. KUINKA VOITTE? SUOMI-VENÄJÄ-SUOMI -SANASTO TERVEYSALALLE. http://tahtijulkaisut.pikakirjakauppa.fi/tuote/riitta_hyttinen/kuinka_voitte_suomi_venaja_suomi_sanasto/9789522750617#!product_id=9789522750617

Järvinen Sari & Lumme Heli 2005. Lue ja opi suomeksi – asiatekstejä ja tehtäviä edistyneelle suomenoppijalle. Tietosanoma. (osa teksteistä ja harjoituksista lääkärille sopivia (Lapsen psyykkinen kehitys, Ihmisen rakenne, Aineenvaihdunta, Ruoansulatus ja Elimistön puolustautuminen sairauksia vastaan), teksti- ja sisältökysymyksiä sekä kielioppiteema

Jääskeläinen Inkeri & Välilä Pekka 2013. Puhun, kirjoitan, raportoin. Keskusteluopas hoitoalan työntekijöille. Intonare. (Rakenteita, sanoja ja fraaseja potilaan kohtaamiseen)

Kallio Sinikka & Nienstedt Walter 2003. Luut ja ytimet – ihmisen elimistö lyhyesti. WSOY. (oppikirja, tekstejä ja harjoituksia, runsaasti kuvia)

Kela Maria, Korpela Eveliina & Lankinen Ninni 2014. Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille. Edita. (Suunnattu lähihoitajille. Sisältää lähihoitajan ammatin kielellisen ja viestinnällisen viitekehyksen: kielenkäyttökontekstit, kielitaidon tavoitteet, opiskeltavat sisällöt, menetelmät, arviointi.)

Kela Maria, Korpela Eveliina & Lehtinen Päivi 2011. Sairaan hyvää suomea. Terveysalan suomea maahanmuuttajille. Edita. (lisäksi sähköinen opettajan aineisto) (Autenttisista terveysdialogeista, epikriiseistä, resepteistä ja asiantuntija-artikkeleista työstetty terveysalan suomen kielen oppikirja. Sisältää vuorovaikutteisia puhe- ja sosiodraamaharjoituksia, sanastoja ja ammattikielivinkkejä sekä teksti- ja rakennetehtäviä.)

Kenola Jaana, Marttila Marjaana, Nykänen Eeva & Voima Kyösti 2001. Matkalla – kasvu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi. OPH. (osittain käyttökelpoisia tekstejä ja harjoituksia, osittain vanhentunutta tietoa)

Saha Heikki, Salonen Tapani & Sane Timo (toim.) 2009. Potilaan tutkiminen. (“Kirja opettaa lääkärin perustaidot, jotka luovat itseluottamusta silloin, kun kliininen päätöksenteko perustuu vain potilaan tutkimiseen.” – suora ote teoksesta)

Saunela Marja-Liisa 2013. Samalla kartalla – keskitason tekstiharjoituksia maahanmuuttajille. Art House. (Nimestään huolimatta varsin vaativa oppikirja, luku II Terveyttä ja pitkää ikää -teema, mutta myös muut luvut sovellettavissa opetukseen.)

SEM Consulting Oy. Asioimistulkin käsikirja. http://www.semconsulting.fi/files/nayte.pdf (Asioimistulkin käsikirjasta näytesivuja, teemana yleislääkärillä käynti. Tekstejä ja harjoituksia.)

Sippola Heidi, Tuononen Nuppu-Maria & Mustonen Anu 2014. Hoidetaan suomeksi. SanomaPro. (lisäksi sähköinen ohjaajan materiaali, opiskelijan verkkotehtävät ja verkkoäänite)

Verkko-oppimismateriaaleja yms.:

http://www.duodecim.fi/kotisivut/tentti.arvoTentti?p_tentti=1185 (Verkkotentti keskuslaskimokatetrin laittamisesta, lääkärit)

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ammatilliset_kielet/potilashuone/fimg/ (Opetushallituksen tuottama oppimateriaali: Suomea potilashuoneessa. Harjoituksia.)

http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/maahanmuuttajien_koulutus (Opetushallituksen tuottamat maahanmuuttajien verkko-oppimateriaalit. Sisältää sekä yleistä kielimateriaalia eri aloille että terveysalan materiaalia.)

http://www.ge-hoitajat.org/tiedotteet/artikkelit/sanasto.pdf (sairaalasanastoa, suomi – englanti)

http://www.hyria.fi/projektit/paattyneet_projektit/duuniin (Hankkeen materiaaleissa pdf-oppimateriaalit Ensiapu, Hoiva- ja huolenpito ja Hygieniaosaaminen.)

http://www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi/mod/page/view.php?id=765 (Mysteeri Rääkkylässä –verkkokurssi, ylimmän tason Yki kirjoitus ja puhekurssi, puhe- ja yleiskieltä.)

https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/tenttikysymyksia/ (Lääkäriliiton sivusto, esim. erityispätevyystenttien aiempia kysymyksiä, sovellettavissa osin yleislääkärille)

http://www.med.helsinki.fi/ammatillinen_jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/kuulusteluvaatimukset.html (Helsingin yliopiston lääketieteellisen tdk:n sivusto, mm. vanhoja erikoislääkäritenttien kysymyksiä)

http://norssi.oulu.fi/suomi/index.htm (Oulun normaalikoulun sivusto. Harjoituksia äidinkielen ja S2 oppimiseen. Aukkotehtäviä, sanaristikoita, tietovisoja ja yhdistelytehtäviä on mm. Suomen kirjallisuudenhistoriasta ja maailmankirjallisuudesta, tunnetuista suomalaisista teoksista (esim. Kalevala), kirjallisuuden käsitteistä, kielenhuollosta (mm. yhdyssanat, pilkut, lyhenteet), sanaluokista, sijamuodoista, lauseenjäsennyksestä, vierassanoista ja sivistyssanoista sekä mediasta. Sivustolla on omana osanaan tehtäviä suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville.)

http://www.nutukka.org/artikkelit/sanastoharjoitus-laakarissa-kaynti/ (Nutukka, materiaalipaketti nuorten turvapaikanhakijoiden opettajille: Sanastoharjoitus, lääkärissä käynti.)

http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish (Ylen suomen kielen oppimateriaalisivusto)

http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/asiointisuomea/laakarissa (Yle Oppiminen: Asiointisuomea – lääkärissä.)

http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-suomen-kielessa (YKItreenit-sivusto, harjoituksia eri kielitaitotasoille, esim. ylin taso: puhe, teksti, rakenne ja sanasto)

http://www.oppiportti.fi/op/koti (Oppiportti. Duodecim.)

https://peda.net/konnevesi/lukio/projektit2/ojvoo22/oppimispelit/terveystieto/nimet%C3%B6n-16ae/otl:file/download/530a3454b7ccb7bf70de1b2170b08d6428b754fd/OPPIMISPELIT%20TAULUKKO%20liite1.pdf (Linkkejä ilmaisiin terveystietouden peleihin, visoihin, testeihin. Pelit on luokiteltu valtakunnallisen opetussuunnitelman keskeisten sisältöjen mukaan. Pelin tyyppi ja pelin ylläpitäjät sekä lyhyt kuvaus pelin sisällöstä on myös mainittu. Toimivat hyvin esim. terveysalan sanaston kartuttamisen tukena.)

https://sanomapro.fi/opetus-ja-opiskelu/ammatti-ja-korkeakoulut/kirjat/sosiaali-ja-terveysala (SanomaPron oppimateriaalit sosiaali- ja terveysalalle.)

http://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut (Terveysalan sanastoja eri kielillä, 11 eri kieltä, melko vanhoja, nettisivun lopussa linkit sanastoihin)

http://suomenkuvalehti.fi/wp-content/uploads/sk/files/pdf-liitteet/laakaritesti.pdf (Suomen Kuvalehti. ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET, 2/2004)

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/nain-ulkomaalaisia-laakareita-testataan-onko-koe-riittavan-vaativa/ (Suomen Kuvalehti. ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: lehtiartikkeli aiheesta)

http://www.suomikoulut.fi/yki/ (Keskitason Ykiin harjoittelua)

http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tentti.nayta?p_tentti=1097 (Verkkotentti tuberkuloosista)

http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/index.php?page=yki&kieli=suomi (Jyväskylän yliopiston Yki-demo)

http://www.yle.fi/flashgame/peli/oppiminen/murteet/ (Ylen murrepeli murteiden oppimisen tueksi.)

 

Lehtiartikkeleja, blogeja ja hyödynnettäviä nettisivustoja:

Kansainvälisen osaamisen palvelut: Työpaikkasuomen kehittämisblogi. https://kansainvalisenosaamisenpalvelut.wordpress.com/

http://www.kieliverkosto.fi/parliament/kieliparlamentti-2011/ (Kieliparlamentti 2011)

http://www.kieliverkosto.fi/docs/Kieliparlamentti_kannanotto_2011.pdf (Kieliparlamentin kannanotto työelämän kieli- ja viestintätaidoista)

Kotimaisten kielten keskuksen sanapoimintoja vuodelta 2014. http://www.kotus.fi/nykykieli/sanapoiminnot/sanapoimintoja_vuodelta_2014 (infoa uudissanoista ja virkakielestä yms.)

http://www.laakarilehti.fi/ (Suomen lääkärilehti)

Lääkärilehti 3.5.2012: Tuutor räätälöi kielikurssin. http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=11997/type=1

Lääkärilehti 11.3.2014: Satakunta räätälöi maahanmuuttajalääkäreille koulutuksen. http://www.laakarilehti.fi/index.html?opcode=show/news_id=14516/type=1

Lääkärilehti 6.8.2015: Kuinka suomi opetellaan? http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=15948/type=1

Mustonen Anu M. 2012. Hoidetaan suomeksi? Ammatillinen suomen kielen taito hoitoalalla. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40317/hoidetaan-suomeksi-ammatillinen-suomen-kielen-taito-hoitoalalla.pdf?sequence=1

http://www.nly.fi/ (Nuorten lääkärien yhdistys)

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/ (Potilaan lääkärilehti)

http://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-09-30_008.html?s=0 (Tilastokeskuksen artikkeli: Ulkomaalaisten tilapäisen työnteon tilastointi on hajanaista ja puutteellista.)

Stereotypes live strong in multicultural and immigration guidebooks. http://etmu.fi/en/stereo-types-in-guidebooks/

Studio55.fi 10.07.2012: Näin Suomessa valvotaan ulkomaalaisten lääkäreiden kielitaitoa. http://www.studio55.fi/matkailu/article/nain-suomessa-valvotaan-ulkomaalaisten-laakareiden-kielitaitoa/131484

Tesso Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti 25.9.2013: Onko lääkärillä vieras aksentti? http://www.tesso.fi/artikkeli/onko-laakarilla-vieras-aksentti

http://www.thl.fi/fi/ (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

http://www.thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivu)

http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx (Työterveyslaitos)

http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/Sivut/default.aspx (Monikulttuuristuva työelämä. Työterveyslaitos, päivitetty 16.12.2014)

http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/integroituminen_tyohon_ja_tyopaikalla/perehdytys/sivut/default.aspx (Perehdytys. Työterveyslaitoksen verkkosivut, päivitetty 12.03.2013)

Turun Sanomat 30.1.2014: Suomeen tuleville EU-lääkäreille kielivaatimukset. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/589269/Suomeen+tuleville+EUlaakareille+kielivaatimukset

https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos/featured (Työterveyslaitoksen YouTube-videot, erilaisia terveysteemaan liittyviä videoita)

https://m.youtube.com/watch?v=IVDYaGLVKLg (Kouvolan kaupungin terveyspalvelut, maahanmuuttajien terveydenhoitaja, suomi, YouTube opastusvideo).