Syöpäjärjestöjen (2015) rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin eturauhassyövän radikaalien hoitotoimenpiteiden (leikkaus tai sädehoito) jälkeistä elämänlaatua. Tutkimuskohteena olivat eturauhassyöpähoitojen jälkeen merkittäviä sivuvaikutuksia (yleisimpänä virtsankarkailu ja potenssiongelmat) saaneet miehet, jotka kokivat elämänlaatunsa joko huonoksi/erittäin huonoksi tai hyväksi/erittäin hyväksi. Näiden kahden ryhmän vertailun avulla selvitettiin, mitkä asiat tuottavat tai heikentävät elämäntyytyväisyyttä ja millaisena sairastamisen prosessi nähdään jälkikäteen osana arkipäivää, sosiaalisia suhteita ja elämänkulkua. Tutkimuksessa käytettiin QPro-hankkeessa kerättyjä haastatteluja ja vuosina 2013-2014 TAYS:n urologian poliklinikalla vuoden kontrollissa käyneiden radikaalihoidon saaneiden potilaiden elämänlaatua koskevaa validoitua kyselylomaketta (UCLA-mittari).

Hanke toteutettiin Tampereen yliopistollisen sairaalan kirurgian vastuualueen (urologia) sekä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön, terveystieteiden yksikön ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön välisenä monitieteellisenä yhteistyönä. Tutkimusryhmän vastuullisena johtajana toimi LKT, professori Teuvo Tammela (MED/TAYS). Projektissa oli mukana kolme tutkijaa: FT Ilkka Pietilä (HES), KT Hanna Ojala (YKY) ja YTM Raisa Jurva (YKY), sekä pro gradu -tutkielman hankkeeseen tehnyt Anna-Maija Talvitie.