Ilkka Pietilä
FT, dosentti
ilkka.pietila@helsinki.fi
Asiantuntemus:
Ilkka Pietilä toimii sosiaaligerontologian apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon hän työskenteli noin 15 vuotta Tampereen yliopistossa terveyssosiologian ja sosiaaligerontologian tutkijana ja opettajana. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät keskeisesti tapoihin, joilla ihmiset tulkitsevat omaa terveyttään ja vanhenemistaan, niihin vaikuttavia tekijöitä, sekä terveydestä ja sen hoidosta vastaanottamaansa informaatiota. Hän on tutkinut sekä eturauhasyövän hoitovalintojen prosesseja että miesten tapoja selviytyä  syövän uusiutumiseen ja hoidon sivuvaikutuksista toipumiseen liittyvistä epävarmuuksista. Laadullisista menetelmistä Pietilän erityisosaaminen liittyy ennen muuta diskurssianalyysiin sekä ryhmäkeskusteluihin aineistotyyppinä. Hän on ollut perustamassa psykososiaalisen syöpätutkimuksen tutkimuslinjaa Tampereen yliopistoon.

 

Hanna Ojala
KT, dosentti
hanna.ojala@tuni.fi
Asiantuntemus:
Hanna Ojala työskentelee sukupuolentutkimuksen yliopistolehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteenkietoutumisen prosesseihin erilaisissa ikääntymisen konteksteissa. Viime vuosina Ojala on tutkinut mm. mieheyden, terveyden ja ruumiillisen vanhenemisen kysymyksiä, maskuliinisuuden osallisuutta eturauhassyöpää koskevissa hoitovalinnoissa ja eturauhassyövän hoidon jälkeistä elämänlaatua. Ojala on laadullisten menetelmien, erityisesti haastattelututkimuksen asiantuntija. Ojala on ollut perustamassa Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteistyönä toteutettavaa monitieteistä psykososiaalisen eturauhassyöpätutkimuksen tutkimuslinjaa.

 

 

Teuvo Tammela
Kirurgian professori, urologian ylilääkäri
teuvo.tammela@tuni.fi
Asiantuntemus:
Teuvo Tammela toimii Tampereen yliopistossa kirurgian professorina ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa kirurgian vastuualueen johtajana. Tammela on ansioitunut tutkija, joka yhdistää kliinisen tutkimuksen perustutkimukseen sekä epidemiologiseen tutkimukseen. Tammela on monin tavoin edistänyt eturauhassyöpätutkimusta sekä tutkijoiden yhteistyötä. Tällä hetkellä hän toimii QPro3-hankkeen tutkimusjohtajana.

 

 

 

 

Eeva Harju
sh, TtT (hoitotiede)
eeva.harju@tuni.fi
Asiantuntemus:
Eeva Harju työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa hoitotieteen oppialalla. Hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa elämänlaatu ja parisuhde. Tämän lisäksi Harjun asiantuntemukseen sisältyvät määrälliset tutkimusmenetelmät ja seurantatutkimus. Harju toimii tällä hetkellä käynnissä olevan VTR-rahoitteisen tutkimushankkeen koordinaattorina ja on mukana toteuttamassa   laadullista osuutta Ohjatun liikunnan vaikutus kastraatiohoidon haittavaikutuksiin ja liikunnalliseen aktiivisuuteen-hankkeessa.

 

 

 

Suvi Holmberg
YTM, tutkija (sosiaalityö)
suvi.holmberg@tuni.fi
Asiantuntemus:
Suvi Holmbergin väitöskirjatutkimus käsittelee rinta-ja eturauhassyöpään sairastumista arjen kontekstissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita tutkimuksessa ovat arjen,  kuoleman, seksuaalisuuden ja toimijuuden jäsentyminen syöpään sairastumisen arjessa, syöpään sairastuminen sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä sairausarki teoreettisena käsitteenä. Tällä hetkellä Holmberg työskentee tutkijana Tampereen yliopistossa Suomen Akatemian hankkeessa Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa (2017-2021).

 

 

 

Raisa Jurva
YTM, väitöskirjatutkija (sukupuolentutkimus)
raisa.jurva@tuni.fi
Asiantuntemus:
Raisa Jurva työskentelee sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut tunteiden ja vallan yhteen kietoutumista parisuhteissa. Lisäksi hän tarkastelee normeja, ihanteita ja sukupuolen konventioita jotka jäsentävät parisuhteita ja elämänkulkua. Teoreettisesti hän nojaa feministiseen ja queer-teoreettiseen tutkimusperinteeseen sekä affektitutkimukseen. Väitöstutkimus on osa Suomen Akatemian hanketta ”Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa” (287983).

 

 

 

Marjaana Jones
TtM, väitöskirjatutkija (sosiaali- ja terveyspolitiikka)
marjaana.jones@tuni.fi
Asiantuntemus:
Marjaana Jones työskentelee väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa. Hänen väitöskirjatutkimuksena käsittelee kansalaisten ja potilaiden osallisuutta terveyspalveluissa. Tämän lisäksi hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat syöpää sairastavien vertaistuki ja tukipalveluja organisoivien järjestöjen toiminta. Hänellä on kokemusta erityisesti laadullisen terveystutkimuksen ja haastattelututkimuksen toteuttamisesta. Tällä hetkellä hän toimii toisena koordinaattorina VRT:n rahoittamassa hankkeessa.

 

 

 

Anna-Maija Talvitie
sh, TtM, väitöskirjatutkija (terveyssosiologia)
anna-maija.talvitie@tuni.fi
Asiantuntemus:
Anna-Maija Talvitie työskentelee terveyssosiologian väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistolla ja tutkii väitöskirjassaan eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia seuranta-, leikkaus-, säde- ja hormonihoitojen jälkeen. Anna-Maija on erityisen kiinnostunut elämänlaadun mittaamisen tavoista ja eri tutkimusmetodien hyödyntämisestä väitöskirjassaan. Hän kerää parhaillaan kysely- ja haastatteluaineistoja QPro3-hankkeessa ja on mukana kehittämässä eturauhassyöpähoitojen laadunseurantaa Pirkanmaalla.

 

 

 

Annastiina Hakulinen
TtM, HuK, tutkija
annastiina.hakulinen@tuni.fi
Asiantuntemus:
Annastiina Hakulinen työskentelee tutkijana QPro3 ja Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja järjestöt syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarjoajina -tutkimushankkeissa. Hän on myös mukana toteuttamassa laadullista osuutta Ohjatun liikunnan vaikutus kastraatiohoidon haittavaikutuksiin ja liikunnalliseen aktiivisuuteen -hankkeessa. Hänen vuonna 2018 valmistunut pro gradu -tutkielmansa käsittelee eturauhassyöpää sairastavien miesten näkemyksiä eturauhassyövän seulonnasta.