Everyday Experiences of the COVID-19 Pandemic / Koronaviruspandemia arjessa

This is a new and evolving research project between myself and anthropologist Elina Hartikainen (Academy Research Fellow, University of Helsinki). The project seeks to understand how the COVID-19 pandemic is reshaping the preconditions of everyday life and communality. / Tämä yhteistyöhanke antropologi ja akatemiatutkija Elina Hartikaisen (Helsingin yliopisto) kanssa tarkastelee kuinka koronaviruspandemia muuttaa arjen ja yhteisöllisyyden ehtoja.

Kirjoitamme hankkeen teemoista Ilmiössä (a Finnish article introducing the themes of the project).

Submit your personal accounts for the study here. Lähetä kertomuksesi tutkimukseen täällä.


 

CALL FOR PERSONAL ACCOUNTS AND REFLECTIONS ON EVERYDAY LIFE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

(Suomenkieliset ohjeet sivun alalaidassa.)

We are collecting material for a research project that examines the impact of the COVID-19 pandemic on everyday life and experiences. The researchers responsible for the project are Venla Oikkonen (Academy Research Fellow, Tampere University) and Elina Hartikainen (Academy Research Fellow, University of Helsinki). Venla Oikkonen is a cultural studies and science studies scholar who has investigated cultural discourses around biomedicine, especially in relation to vaccines, infectious diseases, genetic ancestry, and embodiment. Elina Hartikainen is an anthropologist who has studied the moral contours of religious politization in relationship to state governance and law. In our joint project, we seek to understand how experiences of the pandemic emerge and are made sense of in relation to place and locality, societal and political developments, and the global reach of the pandemic.

We invite all those interested to write accounts of their experiences of living with, or in anticipation of, COVID-19. The texts can be of any length. We are particularly interested in the following themes:

 • How does it feel to anticipate or wait for an infection? How does anticipation feel as a bodily experience? How does it feel like to move in space in relation to other people who may (or may not) be a source of infection? Which spaces feel safe or unsafe, and why? How does it feel like to anticipate symptoms of COVID-19 infection? Do you think about your past experiences of illness? How do you notice your everyday rhythms and habits changing in anticipation of the virus? What kinds of new daily habits have you developed in anticipation of infection? How have recommended practices such as washing hands, not touching your face or avoiding handles and rails in public places changed your experience of your body and its material surroundings? How does your body react to having to abandon its regular physical routines, such as indoor sports, dance classes, swimming, or other physical activities? Have you engaged in new types of “safe” exercise, such as trail running or home yoga, and how does it feel?
 • What kinds of moral questions does the COVID-19 pandemic raise in relationship to everyday life, especially when the sources and effects of infection are not always evident? How do you ponder and negotiate these moral questions in relationship to ideas of risk to yourself or others? For example, will you visit a lonely elder, meet with friends, eat out, go to the grocery store, take public transportation, continue participating in hobbies, keep your children home from school, daycare or playdates? How do you justify your decisions on these questions? How do you relate your decisions to those of others in your social surroundings? How do you ponder them in relation to restrictions posed by governing bodies (such as school closings, recommendations or orders for social distancing) that stand in conflict with the realities of social and professional obligations to for example family, friends, local organizations or businesses, employers or employees? How does it feel to read government recommendations when it is impossible to follow them fully?

In addition to personal accounts and reflections on these themes, we invite “pandemic diaries”, in which we ask writers to write down and reflect on their experiences of living in a pandemic in diary form. These diaries can take a variety of forms. You can write daily or once a week, for several weeks or several months, your entries can be a few sentences or several pages long, and their focus can vary. We ask that. if possible, you send your diary entries in increments of 2-4 weeks.

The collected texts will be treated confidentially and full anonymity will be guaranteed. Only researchers involved in the project will have access to the data. If the writer gives their consent, the anonymized texts will be stored in the research archive Zenodo after the project, so that the materials may be used by other research projects. Giving consent for archiving of personal accounts and reflections is voluntary and consent can be withdrawn anytime during or after the project.

The data collected will provide the basis for publications directed at international and Finnish scientific and general audiences. The aim of the study is to produce new knowledge and understanding of the impact of all-encompassing societal health crises on everyday life and experience.

 

Practical instructions:

At the beginning of the text, please provide the following background information:

 • If the anonymized text can be included in a research archive after the project.
 • Your age
 • Gender (freely defined by you)
 • City/region/country
 • Living arrangements (e.g. living alone/together, family members you are responsible for)
 • If you submit a section of your pandemic diary and intend to submit further entries later, please choose a pseydonym and include it at the beginning of the text, so we can connect your diary entries.

 

There is no deadline for texts. They will be collected throughout the COVID-19 pandemic.

Submit your text here.

 

For further information on the study, please contact:

Venla Oikkonen: venla.oikkonen@tuni.fi

Elina Hartikainen: elina.hartikainen@helsinki.fi

 


Kirjoituskutsu

Keräämme aineistoa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, joka tarkastelee koronaviruspandemian vaikutuksia arjen elämän ehtoihin ja kokemuksiin. Tutkimuksen tekevät akatemiatutkija Venla Oikkonen (Tampereen yliopisto) ja akatemiatutkija Elina Hartikainen (Helsingin yliopisto) sekä heidän hankkeissaan mahdollisesti työskentelevät tutkijat. Venla Oikkonen on kulttuurintutkija ja tieteentutkija, joka on tarkastellut biotieteistä käytävää kulttuurista keskustelua erityisesti rokotteiden, tartuntatautien ja genetiikan ympärillä. Elina Hartikainen on antropologi, joka on tutkinut uskonnon politisoitumisen moraalisia ulottuvuuksia ja suhdetta valtion politiikkaan. Yhteisessä tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita kokemusten rakentumisesta suhteessa paikkaan, ympäröiviin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kehityskulkuihin sekä pandemian globaaliin kehykseen.

Kutsumme kaikkia pandemian keskellä eläviä kirjoittamaan vapaamittaisia pohdintoja siitä, kuinka koronaviruspandemia muokkaa kirjoittajan oman elämän lähtökohtia. Olemme kiinnostuneet erityisesti seuraavista teemoista:

 • Miltä tuntuu odottaa mahdollista koronavirustartuntaa? Miltä odottaminen tuntuu ruumiillisena kokemuksena? Miltä tuntuu liikkua tilassa suhteessa muihin ihmisiin, joilta voi mahdollisesti saada tartunnan? Mitkä tilat tuntuvat turvallisilta, mitkä vaarallisilta, ja miksi? Miltä tuntuu ennakoida koronatartunnan oireita, ja miten nämä ruumiilliset tuntemukset rakentuvat suhteessa aiempiin kokemuksiisi sairastumisesta? Miten olet havainnut arjen rytmien ja tapojen muuttuneen tartuntaa odottaessa? Millaisia uusi olemisen ja tekemisen tapoja on arjessasi syntynyt? Millä tavoin suositellut käytännöt, kuten käsien pesu, kasvojen koskettelusta pidättyminen tai kaiteiden ja kahvojen koskemisen välttäminen ovat muuttaneet kokemustasi kehostasi ja sen materiaalisesta ympäristöstä? Entä miten kehosi reagoi siihen, että joudut luopumaan totutuista fyysisistä asioista, kuten joukkueurheilusta, tanssitunneista tai muista pandemian aikana perutuista ruumiillisista harrastuksista? Minkälaisia itsellesi uusia “turvallisia” harrastuksia (esim. lenkkeily, kotijooga) olet kokeillut? Miten kehosi kokee ne ja miten ne ovat asettuneet osaksi arkea?
 • Minkälaisia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä pandemia herättää arjessa? Miten pohdit ja punnitset näitä kysymyksiä suhteessa käsityksiin riskeistä itselle tai muille? Esim. lähetätkö lapset päiväkotiin tai ulos leikkimään muiden lasten kanssa, vierailetko yksinäisen vanhuksen luona, tapaatko ystäviä, käytkö kaupassa tai ravintoloissa, kuljetko bussilla, harrastatko? Millä perusteella teet näitä päätöksiä? Kuinka suhteutat ne muiden ympärilläsi olevien päätöksiin? Kuinka pohdit niitä suhteessa yhteiskunnan tai yhteisön asettamin rajoihin (esim. koulujen sulkemiset, julkisten tilojen välttely, sosiaalinen eristäytyminen) erityisesti kun nämä ovat ristiriidassa yksilön arjen reaaliteettien ja/tai sosiaalisten ja ammattiin liittyvien velvoitteiden kanssa (esim. suhteessa perheeseen, ystäviin, lähiyhteisöihin, työnantajiin tai työntekijöihin)? Miltä tuntuu lukea virallisia suosituksia silloin, kun niiden täydellinen noudattaminen on mahdotonta?

Lisäksi keräämme ”pandemiapäiväkirjoja“, joiden kirjoittajia pyydämme kirjaamaan joidenkin viikkojen tai muutaman kuukauden ajan havaintojaan ja tuntemuksiaan pandemian ja tartuntariskin kanssa elämisestä. Pandemiapäiväkirjojen muoto on vapaavalintainen: voit kirjoittaa päivittäin tai kerran viikossa, lyhyesti tai pitkästi, teemoja vaihdellen. Jos mahdollista, lähetä meille päiväkirjamerkintäsi useammassa osassa, esim. joka kolmas viikko tai kerran kuukaudessa.

Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja kaikki tekstit anonymisoidaan. Vain hankkeen tutkijat pääsevät käsittelemään aineistoa. Mikäli kirjoittaja antaa luvan, anonymisoidut tekstit arkistoidaan tutkimuksen jälkeen Zenodoon, jotta aineistoa voidaan hyödyntää myös muissa tutkimuksissa ja muiden tutkijoiden toimesta. Luvan antaminen tekstien arkistoimiselle on täysin vapaaehtoista, ja luvan voi perua milloin tahansa.

Kerättyä aineistoa tullaan käyttämään kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedejulkaisuissa ja yleistajuisissa suuremmalle yleisöille suunnatuissa julkaisuissa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kokonaisvaltaisten yhteiskunnallisten ja terveydellisten kriisien vaikutuksista yksilön kokemuksiin arjesta ja arjen elämän ehdoista.

 

Käytännön ohjeet:

Anna kirjoituksesi alussa seuraavat taustatiedot:

 • saako anonymisoidun tekstin liittää tutkimuksen päätyttyä tutkimusarkistoon, jossa se on myös muiden tutkimushankkeiden käytettävissä
 • kirjoittajan ikä
 • kirjoittajan koettu sukupuoli
 • kirjoittajan kaupunki/paikkakunta/maa
 • kirjoittajan asuinjärjestelyt tai perhetilanne (asutko yksin/yhdessä, oletko vastuussa muista)
 • Mikäli kirjoitat pandemiapäiväkirjaa ja lähetät päiväkirjamerkintöjä pätkissä (esim. muutama viikko kerrallaan), keksi itsellesi nimimerkki ja merkitse se tekstin alkuun, jotta osaamme yhdistää päiväkirjan palaset.

Kirjoituskutsulla ei ole päättymispäivää. Keräämme kirjoituksia läpi COVID-19 pandemian.

Lähetä tekstisi täällä.

 

Lisätietoja tutkimuksesta :

Venla Oikkonen: venla.oikkonen@tuni.fi

Elina Hartikainen: elina.hartikainen@helsinki.fi