Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat ja sitä heikentävät tekijät tesomalaisten nuorten elämässä sekä tehdä suunnitelma paikallinen nuorten osallisuutta vahvistavasta palvelumallista yhteistyössä nuorten ja alueella nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Nuorten osallisuuden ymmärrämme muodostuvan kolmesta ulottuvuudesta: turvatusta toimeentulosta ja hyvinvoinnista; omaa elämää koskevista omaehtoisista, tietoisista ja vastuullisista valinnoista sekä ympäröivän yhteisöön ja yhteiskuntaan osallistumisesta, sitoutumisesta ja vaikuttamisesta.

Nuoret osallistuvat hankkeeseen ryhmähaastatteluja ja vertaisverkostoja hyödyntävän Lumipallo –menetelmän myötä sekä yksilöhaastatteluin. Alueella toimivien palveluiden tuottajien ja viranomaisten näkemyksiä kartoitetaan ryhmähaastatteluin, joiden teemojen  muodostamisessa hyödynnetään nuorten näkemyksiä. Hankkeessa järjestetään myös alueellinen työpaja, joka organisoidaan tulevaisuusverstaana yhteistyössä alueen toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Työpajan tuotoksista tehdään posterinäyttely. Näitä kaikkia materiaaleja hyödynnetään paikallisen nuorten osallisuutta vahvistavan palvelumallin kehittämisessä.

Tavoitteena on suunnitelma nuorten osallisuutta vahvistavasta, asuinalueella toimivasta poikkihallinnollisesta, monituottajuuteen ja kumppanuuteen pohjautuvasta palvelumallista. Paikallinen nuorten osallisuutta vahvistava palvelumalli kehittää nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä työelämään, koulutukseen ja harrastuksiin osallistumista ottaen lähtökohdaksi nuorten oman elämän ja elinympäristön. Nuorten osallisuutta vahvistava palvelumallin suunnitelma tulee yhdistämään erilaisia ja eri tahojen tarjoamia palveluja, joissa hyödynnetään nuorten keskinäistä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksen muotoja. Tästä syystä erityistä huomiota asuinalueella toteutuvan osallisuuden rinnalla kiinnitetään verkkovuorovaikutukseen ja virtuaaliseen osallistumiseen. Tulevaisuuden palvelumallissa verkkovuorovaikutus tukee asuinalueella toteutuvaa asumista, työelämään ja koulutukseen valmentautumista sekä yhteiskunnallista osallistumista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin koordinoiman Oma Tesoma –hankkeen kanssa. Ulkopuolisena rahoittajana on ARA (Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus).