Ammattikasvattajien suuri huoli ammatillisen koulutuksen heikkenemisestä, erityisopiskelijoiden asemasta ja kestävän kehityksen jäämisestä taka-alalle

Kasvatustieteiden maisteri Mika Korkka tutki pro gradu tutkielmassaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ammatillisen oppilaitoksen opettajien käsityksiä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen opettamisesta, oppimisesta ja sen edistämisestä keskellä yhteiskunnallisia muutoksia.

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että ammatilliset opettajat ovat sitoutuneita ja motivoituneita opettamaan kestävää kehitystä mutta sen ymmärtämisessä oli eroja eri koulutusaloilla, samoin kuin opetussuunnitelmien sisällöissä oli suuria eroja kestävän kehityksen opettamisen suhteen. Selkeimmin kestävä kehitys tulee esille kaikilla koulutusaloilla läpäisyperiaatteena ammattiosaamisen näytöissä, painottuen kuitenkin taloudelliseen ja ekologiseen kestävään kehitykseen. Oppilaitoksella on halu kehittää kestävää kehitystä toiminnassaan mutta selkeä kestävän kehityksen strategia puuttuu eikä opettajilla ole ollut koulutusta aiheesta.

Haastattelujen perusteella koulutusleikkaukset ammatillisesta koulutuksesta ovat heikentäneet opetusta huomattavasti ja myös oppilaiden osaaminen on vähentynyt. Vastuu kestävän kehityksen oppimisesta jää työpaikoille ja oppilaille. Opettajilla on suuri huoli ammatillisen koulutuksen heikkenemisestä, erityisopiskelijoiden asemasta ja kestävän kehityksen jäämisestä taka-alalle.

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla Päijät-Hämeessä haastattelemalla kahdeksaa opettajaa Koulutuskeskus Salpauksen eri toimipisteissä keväällä 2017. Aineiston analyysi suoritettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja yhdistelyvaiheessa saatuja luokkia verrattiin ammattikasvatuksen tasoihin oppilaitoksessa eli strategiaan, opetussuunnitelmiin, opetukseen ja teoreettiseen kirjallisuuteen kestävästä kehityksestä.

Mika Korkka: Ammattikasvattajien käsityksiä kestävän kehityksen opettamisesta ja oppimisesta keskellä yhteiskunnallisia muutoksia. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma, 62 sivua, 3 liitesivua. Tammikuu 2018.