Kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonta uudistuu hitaasti

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija Jari Mäkelä tutki pro gradu –työssään kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnan muodostumista.

Mäkelä havaitsi, että kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnan perusrunko on muodostunut vuosikymmenten aikana ja uudistuu hitaasti, vaikka ideointi voisi olla villiä ja vapaata. Kurssitarjontaan vaikuttavat valtion ja kuntien hallinta sekä ohjaus. Myös opistojen resurssit ja erilaiset rajoittavat tekijät on otettava suunnittelussa huomioon.

Mäkelä löysi tutkimuksessaan paljon pieniä tarjontaa rajoittavia tekijöitä. Myös niiden yhteisvaikutus rajoittaa kurssitarjontaa.

Koulutussuunnittelijat ovat kansalaisopistojen kurssitarjonnan prosessin hallitsevia asiantuntijoita

Koulutussuunnittelijoiden rooli kurssitarjonnan muodostumisessa on keskeinen. He hallitsevat suunnittelua aina ideoinnista alkaen, resurssien käyttöön ja opettajien ohjaamiseen asti.

Koulutussuunnittelijat ovatkin kansalaisopistojen kurssitarjonnan prosessin hallitsevia asiantuntijoita, jotka vastaavat kurssitarjonnan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Heidän rooliinsa kuuluu myös uudistaminen ja kehittäminen, mikä määrää, pysyykö kansalaisopisto kehityksen mukana muuttuvassa maailmassa.

Tutkimus osoittaa rehtorien roolin kurssitarjonnan muodostamisessa vähäiseksi.

Opettajien roolissa korostuvat samaan aikaan ideointi uusista kursseista, toisaalta taas omien kurssien ylläpitäminen. Tutkimuksen mukaan tämä johtaa usein pysähtyneisyyden ylläpitoon kurssitarjonnassa.

Toimintatutkimuksen taustalla haastattelut, havainnointi ja dokumentit

Mäkelän tutkimustulokset perustuvat toimintatutkimukselliseen analyysiin, jonka aineisto on kerätty teemahaastatteluilla, havainnoilla ja dokumenteilla. Tutkimus toteutettiin Pirkanmaalla Tampereen seudun työväenopistossa ja Sastamalan opistossa.

Tutkimusaineisto on kerätty monilla eri menetelmillä. Suurin osa aineistosta koostuu opistojen henkilökunnan teemahaastatteluista, sekä kaupunkien hallintohenkilöstön haastatteluista.

Lisäksi tutkija on kerännyt päiväkirjamuistiinpanoja vierailuista ja tilaisuuksista, pöytäkirjoja, prosessikaaviota ja muita toimintaan liittyviä dokumentteja.

Jari Mäkelä: Kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnan muodostuminen. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, 95 sivua, 13 liitesivua. Maaliskuu 2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705171579