Oppilaitoksilta kaivataan uudenlaisia tapoja organisoida työssäoppimisjaksoja

Elina Alarinta tutki pro gradussaan työssäoppimista ja sen ohjaamista. Hän havaitsi, että työpaikkaohjaajilla on motivaatiota ja kiinnostusta työssäoppimista kohtaan. Työssäoppiminen koetaan tärkeäksi jaksoksi nuorelle.

Työpaikkaohjaajan rooli näyttäytyy sekä kasvattajana, joka tukee nuorta ammattilaiseksi kasvussa, että prosessinhaltijana, joka noudattaa työssäoppimista laadittujen ohjeiden mukaan. Työpaikkaohjaajat pidä opiskelijoita taakkana. Heille halutaan antaa aikaa, jota ei kuitenkaan kaikissa olosuhteissa ole riittävästi.

Opettajat näkevät myös roolinsa kaksijakoisesti. Toiset toimivat koordinaattoreina, jotka varmistavat prosessinkulkua ja pitävät yhteyttä työpaikoille ja opiskelijaan. Toiset puolestaan pitävät itseään enemmän kasvattajina, jotka valmentavat ja ovat tärkeä tuki opiskelijalle koko jakson ajan.

Yhteistä opettajien puheille oli esimiehen tuen tarve verkostojen laajentamiseen ja työpaikkojen löytämiseen.

Odotukset työssäoppimisen kehittämistä kohtaan olivat moninaiset ja ne kohdistuivat kaikkiin työssäoppimisprosessissa osallisina oleviin toimijoihin. Keskeisimmät odotukset liittyvät opiskelijoiden työelämätaitoihin, työpaikkaohjaajien arviointi- ja ohjaamistaitoihin, opettajien aikapulaan, liialliseen byrokratiaan ja työelämävalmennukseen.

Eniten paine kehittämisestä kohdistui oppilaitokselle, jonka tulisi kehittää uudenlaisia tapoja organisoida työssäoppimisjaksoja sekä toimia enemmän tiedottavassa ja verkostoituvassa roolissa elinkeinoelämän kanssa.

Yhteistyö näyttääkin toimivalta, mutta Elina Alarinnan mukaan siitä on löydettävissä jännitteitä, kuten oppilaitoksen ja työpaikan tavoitteiden erilaisuus ja arvioinnin käytänteet. Myös ajan ja opiskelijan työelämätaitojen puute voi aiheuttaa jännitteitä yhteistyölle.

Lisäksi tarvitaan enemmän tietoa työssäoppimisesta sekä sen tavoitteista ja sisällöstä yhteistyön varmistamiseksi.

Tutkimuksessa haastateltiin kuutta ammatillista opettajaa ja kuutta työpaikkaohjaajaa Tampereen seudun ammattiopistosta. Näin saatiin kokemusperäistä tietoa ammatillisten opettajien ja työpaikkaohjaajien arkisesta työstä sekä siitä, millaisia kokemuksia, näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia ammatillisilla opettajilla ja työpaikkaohjaajilla on työssäoppimisjaksosta ja sen ohjaamisesta.

Tutkimus antaa suuntaviivoja toimijoiden välisen yhteistyön edistämiselle.

Elina Alarinta: Ammatillisten opettajien ja työpaikkaohjaajien kokemukset, näkemykset ja kehittämisehdotukset työssäoppimisjaksosta ja sen ohjaamisesta. Kasvatustieteiden pro gradu –tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201705021502