Ratkaiseeko asenne? – Varhaiskasvattajat digitaalisten oppimisympäristöjen äärellä

Teksti: Ella Peltola ja Martina Hamberg

Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia varhaiskasvattajien asenteita uudentyyppisiä digitaalisia oppimisympäristöjä kohtaan. Tutkimme varhaiskasvattajien asenteita, koska niiden nähtiin olevan avainasemassa palvelun käytölle varhaiskasvatuksessa. Moomin Language School -palvelu on erityisesti varhaiskasvatusikäisille suunnattu oppimissovellus, jonka avulla lapset opettelevat vierasta kieltä digitaalisessa ympäristössä. Tutkimuksen toteutimme toimeksiantona Playvation Oy:n kanssa, joka on kehittänyt kyseisen Moomin Language School –palvelun yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Asetimme tutkimusongelmaksi varhaiskasvattajien asenteet sekä heidän lähestymistapansa kielten oppimiseen suuntautuvaa digitaalista oppimisympäristöä kohtaan. Lisäksi pyrimme etsimään syitä varhaiskasvattajien mahdollisiin asenteellisiin eroihin sekä muutoksiin asenteissa oppimissovelluksen käytön edetessä.

Tutkimuksen aineiston keräsimme sähköisillä kyselylomakkeilla ja avoimilla haastatteluilla. Tutkimuksen aineiston ensimmäinen vaihe, alkukyselyn, keräsimme valtakunnallisesti tutkimushenkilöiltä lokakuussa vuonna 2017. Toinen vaihe, loppukyselyn, toteutimme valtakunnallisesti marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2017. Alkukyselyn ja loppukyselyn lähetimme sähköisesti kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin, joissa Moomin Language School – palvelua oltiin käynnistämässä tai se oli jo otettu käyttöön. Alku- ja loppukyselyitä vertasimme tutkimuksessa keskenään. Haastatteluihin tutkimushenkilöt valikoituivat vapaaehtoisesti loppukyselyn kautta. Haastattelut suoritimme avoimina haastatteluina joulukuussa 2017. Tutkimus on monimenetelmällinen.

Varhaiskasvattajat suhtautuvat Moomin Language School -palveluun myönteisesti

Tutkimustulokset osoittavat varhaiskasvattajien asenteiden olevan myönteisiä Moomin Language School –palvelua kohtaan. Asenteet muuttuivat palvelun käytön edetessä yhä myönteisemmiksi. Tutkimustuloksista yllättävimpinä pidimme ulkoisia tekijöitä, kuten tieto- ja viestintäteknologisia haasteita. Jokainen haastateltavista otti esille omasta positiivisesta asenteesta huolimatta arjen kiireen työssä.

Itse tutkimusprosessin koimme erittäin antoisana sekä tietysti myös haastavana sen monien eri ulottuvuuksien vuoksi. Tutkimuksen teko osoitti parityöskentelyn olevan hyvin reflektoiva ja hedelmällinen tapa työstää opinnäytetyötä. Kuitenkin mielestämme on pohdittava tarkkaan, kenen kanssa opinnäytetyötä lähtee toteuttamaan. Tutkimuksen tekeminen opetti meitä toimimaan erilaisten tehojen ja toimijoiden kanssa yhteistyössä ottaen samanaikaisesti kaikki erilaiset toiveet ja näkemykset huomioon.

Teksti: Ella Peltola ja Martina Hamberg

Pro Gradu julkaistaan Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmassa syksyllä 2018

Moomin Language School