Terveisiä EDU OPS 2019 Opetussuunnitelmatyön kumppanuustapahtumasta

Teksti: Elina Hamari

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjesti 12.1.2018 opetussuunnitelmatilaisuuden. Tilaisuudessa yhdessä tiedekunnan henkilöstön, opiskelijoiden sekä kumppaneiden kanssa pohdittiin tulevaisuuden työelämää, kasvatustieteellisen ja pedagogisen asiantuntijuuden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa sekä sidosryhmien osallistamista opetussuunnitelmatyöhön. Tilaisuus keräsi paikalle edustajia niin kuntasektorilta, alueen korkeakouluista kuin yrityspuoleltakin. Tarkoituksena oli vahvistaa opetuksen kehittämistä osana tiedekunnan kumppanuustoimintaa sekä rakentaa yhteistyökäytänteitä

Tilaisuuden avasi dekaani Risto Honkonen. Tämän jälkeen puheenvuoron piti tutkinto-ohjelmavastaava Juha Merta kuvaten opetussuunnitelman kehittämisprosessia, jota seurasi vapaamuotoinen keskustelu ja verkostoituminen kahvien yhteydessä.

Opiskelijat

Seuraavassa osiossa EDUn opiskelijat Anette Mansikka-aho ja Sara Komulainen pohjustivat osallistujat ryhmätyöskentelyä varten. Kaksiosaisessa työskentelyssä pöytiin jaetut osallistujat työskentelivät eriytettyjen ja yhteisten teemojen parissa, kirjaten keskustelun tuotokset Baiboard-sovellukseen. Lopuksi kaikki ryhmät esittivät työskentelynsä keskeiset tulokset ja purkuvaiheessa käytiin hyvää sekä innostunutta keskustelua aiheiden ympärillä.

Kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat työelämässä tänään ja huomenna

Kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat työelämässä tänään ja huomenna -teema viritteli keskustelua siitä, mihin yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin kasvatustieteellinen ote ja ajattelu voisi tarjota uusia näkökulmia sekä ratkaisuja. Ryhmiä pyydettiin pohtimaan myös sitä, miten tiedekunnan opiskelijoiden asiantuntijaidentiteetin muodostumista ja kasvua voitaisiin tukea opintojen aikana.

Kasvatustieteellisen asiantuntijuuden keskeisiä osa-alueita nähtiin olevan mm. vuorovaikutusosaaminen, monialainen ja poikkitieteellinen ote sekä ymmärrys elinikäisestä oppimisesta ja kasvatuksesta. Kyseisten taitojen ja osaamisen nähtiin myös mahdollistavan eri alojen johtamisen.

Keskeiseksi nousi ymmärrys osaamisen ja kasvatuksen välisestä yhteydestä ja sen potentiaali yhteisöjen kehittämisessä. Yleisesti ottaen kasvatustieteelliselle ajattelulle, arvoperustalle ja asiantuntijuudelle nähtiin olevan tarvetta laajasti kaikilla yhteiskunnan ja työelämän osa-alueilla.

“Yliopiston tehtävä on altistaa opiskelija maailmalle.”

Opintoihin liittyvien projektien ja hankkeiden kautta aitoa synergiaa

Syksyllä 2017 järjestetyssä Torilla Tavataan -kumppanuustapahtumassa pohdittiin opinnäytteiden hankkeistamista eli sitä, miten opiskelijoita voitaisiin ottaa mukaan eri mittaisiin projekteihin tekemään opinnäytetöitään. Opetussuunnitelmatyön kehittämissuuntana on tutkielmien sitominen tiedekunnan tutkimusryhmien teemoihin ja tutkimusryhmissä tehtäviin hankkeisiin entistä paremmin.

Keskustelussa tärkeäksi nostettiin se, että opetussuunnitelman tulisi rakenteellisesti mahdollistaa opiskelijoiden osallistuminen kumppaneiden projekteihin sekä kannustaa yhteistoimintaan esimerkiksi opintojaksojen korvaamiskäytäntöjen laajentamisen kautta.

Yhteisissä projekteissa molemminpuolinen hyöty, luottamus sekä vuorovaikutus nähdään kantavina voimina ja yhteistyön jatkuvuuden mahdollistavina tekijöinä. On myös tunnistettava toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet: Tampere on kasvava kaupunki ja Tampere3 luo tarpeen mentorointi- ja kumppanuusverkostolle sekä yhteistyölle ja -toiminnalle laajasti ja ylirajaisesti eri toimijoiden välillä.

“Tarinoita pullon ulkopuolelta”

Kasvatustieteet ja Tampere3

Tampereen yliopisto muodostaa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa vuonna 2019 uudenlaisen opetuksen ja tutkimuksen keskittymän. Yhteistoiminnalla on kansallisesti ja kansainvälisesti näkyvä rooli yhteiskunnan, terveyden, tekniikan sekä hallinnon ja johtamisen tutkimuksessa sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Korkeakouluyhteisö pitää sisällään valtavan potentiaalin, jonka hyödyntämisessä keskeistä on koulutuksen laatu, projektien monialaisuus ja moniäänisyys sekä mahdollisuus uuden kohtaamiseen. Opiskelijoilla on paljon opittavaa toisiltaan, mutta myös korkeakoulut hyötyvät yhteistyöstä dialogista liittyen projektien hankkeistamiseen, yritysyhteistyöhön sekä työelämän sidostamiseen osaksi arkea.

Tampere3 opetussuunnitelmatyön tulisi tukea ja kannustaa vastavuoroiseen yhteistyöhön purkamalla raja-aitoja korkeakoulujen ja kumppaneiden välillä sekä auttaa tunnistamaan yhteisiä yhteistyömahdollisuuksia. Opetussuunnitelman tulisi olla notkea ja nopea sekä mahdollistaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen monialaisesti, reagoinnin ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin sekä yhteistyön eri toimijoiden kanssa.

Korkeakouluyhteisössä tulee nähdä myös sen henkilöstön mukanaan tuoma potentiaali ja yhteistyömahdollisuudet.

“Järisyttäminen ja haastaminen”

Kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat yhteiskunnan rakentajina

Yhteiskunnan pedagogisoitumisen myötä yhä useimmat – myös aiemmin mekaanisiksi tai suorittaviksi käsitetyt – työt ovat henkistyneet ja vaativat entistä enemmän tiimi-, ohjaus- ja yhteistyötaitoja, joita pidetään perustaltaan pedagogisina. Työorganisaatiot sekä kansalaisyhteiskunta ovat oppimisympäristöjä, joissa tulevaisuuden asiantuntijat tarvitsevat uudenlaista osaamista ja kykyä ylirajaiseen dialogiin, jolla osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.

Ryhmäkeskusteluissa tuli käsitellä yhtäältä kuinka vastata tähän haasteeseen ja toisaalta pohtia yleisesti pedagogisen asiantuntijuuden ja osaamisen merkitystä tulevaisuuden työelämässä.

Kasvatustieteen panos yhtieskuntaan

 

Keskustelussa nostettiin esille se, että kasvatustieteen arvopohjan, osaamisen ja asiantuntijuuden kääntäminen työelämän tarpeisiin vaatii omanlaista asiantuntijuutta, osaamista ja erityisesti molemminpuolista yhteistyötä ja dialogia. Edelleen laajat teemat kuten ekososiaalinen sivistys, globaalikasvatus sekä moninaisuuden ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen, oman jaksamisen johtaminen sekä osaamisen tunnustaminen ovat entistä keskeisempi osa kasvatustieteellistä arvopohjaa, osaamista ja asiantuntijuutta.

“Ihminen on arvokas ja rakkaus on tärkeintä.”

Toimiva dialogi opetussuunnitelmatyöhön

Kumppanuustapahtuman antina oli ajatuksia herättävien keskustelujen ohella kerätä konkreettisia ideoita ja suunnitelmia siitä, millaisen panoksen itse kukin voisi antaa opetussuunnitelmatyöhön. Tätä varten tarvitaan yhteisiä keskustelufoorumeja, avointa dialogia sekä vastavuoroista vuorovaikutusta jatkuvuuden takaamiseksi. Olennaista on löytää tasapaino uudistumisen ja pysyvyyden välille, sekä opetussuunnitelmatyössä että yhteistyössä yleensä.

Toimiva dialogi

Konkreettisia kehittämisehdotuksia saatiin useita, monet niistä liittyivät opetuksen toteuttamiseen sivuten myös opetussuunnitelmaa erityisesti joustavuuden ja ketteryyden osalta. Opetussuunnitelman työstämisessä kumppanit ovat valmiita kommentoimaan luonnoksia ja miettimään konkreettisemminkin sitä, miten erinäiset kumppanien tarjoamat projektit voisi sisällyttää luontevasti osaksi opintoja.

Kaiken kaikkiaan erilaiset yhteistyöprojektit opetussuunnitelman toteuttamisvaiheessa nähtiin hedelmällisenä yhteistyömahdollisuutena, joiden toteuttamista tulisi edelleen kehittää ja laajentaa koko tutkinto-ohjelman ja kaikkien opiskelijaryhmien osalta.

Konkreettisia kehittämisehdotuksia:

  1. Opetussuunnitelman perustaksi joustavuus, joka mahdollistaa opintojaksojen korvauskäytäntöjen kautta osallistumisen yhteistyökumppaneiden projekteihin
  2. Opetussuunnitelmaan vieraskielisiä opintojaksoja sekä kohtaamisen paikkoja kansainvälisille ja paikallisille opiskelijoille, jossa tutustutaan monikulttuuriseen toimintaympäristöön
  3. Ammattiliitot ja työnantajat systemaattisesti mukaan tiedon välittämiseen ja yhteistyöhön
  4. Opinnäytteiden tekijöille infoa ja kannustusta tehdä tutkimus tai projekti yhteistyökumppaneiden kanssa
  5. Aito mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmaan jo sen tekemisen vaiheessa, ei pelkästään jälkikommenteilla, kun opetussuunnitelma on valmis
  6. Enemmän projektimaista työskentelyä osana opintojaksoja sekä kumppanuustoimintaa

Seuraava tiedossa oleva konkreettinen askel opetussuunnitelman sidostamisessa kumppanuustoimintaan on perjantaina 13.4.2018 järjestettävä tapahtuma harjoitteluun liittyen, tilaisuuden tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Merkitse päivä kalenteriin jo nyt!

Teksti: Elina Hamari

PS. Katso myös tilaisuuden taustalla nähty, EDUn opetussuunnitelmatyötä esittelevä video.