Yhteiskunnan digitalisaatio, teköälyn kehitys ja tietotekniikan merkittävä rooli niin arjessa kuin työelämässäkin vaikuttavat myös kääntäjän ammatilliseen toimintaan. Kääntäjän työn laatu on muuttunut viime aikoina: perinteisen kääntämisen lisäksi siihen kuuluu myös paljon oheistoimintoja, kuten tiedonhakua, termityötä, käännösmuistien ylläpitoa yms. Kääntäjän ammattitaito ei enää perustu pelkästään vahvaan kieli- ja viestintätaitoon, vaan tietoteknisen osaamisen merkitys kasvaa koko ajan. Nämä haasteet kuuluvat myös käännöstieteelliseen tutkimukseen.

COSSTT-tutkimusryhmän tavoite on tutkia erikoisalojen diskursseja. Tutkimuksemme yhdistää käännöstieteellisiä ja kielitieteellisiä näkökulmia ja käyttää korpuspohjaisia ja kvantitatiivisia menetelmiä yhdistettyinä kvalitatiivisiin menetelmiin. Tällä hetkellä tutkimuksemme fokuksessa on oikeusalan kieli (mm. säädökset ja sopimukset), mutta jatkossa tutkimme muitakin erikoisaloja (tekniikka, kauppa, lääketiede yms.).

Kokoamme tekstikorpuksia (esim. PEST, FiRuLex), teemme termityötä ja kehitämme omia tutkimustyökaluja kuten TextHammer, verkkopohjainen sovellus korpusten ylläpitoon ja hakuun sekä MyTerMS-termipankkityökalu. Tutkimuksen lisäksi käytämme korpusaineistojamme termityössä ja opetuksessa.

 

COSSTT tutkimusryhmän intresseihin kuuluvat muun muassa:

  • erikoisalojen diskurssin rakentuminen ja genretutkimus
  • eri kielten erikoisalojen tekstien kontrastiivinen tutkimus
  • pragmaattisten elementtien vaikutus erikoisalojen tekstien lause- ja rakennepiirteisiin
  • tekstin ja lukijan vuorovaikutus
  • korpuspohjainen tutkimus, erityisesti monikieliset korpukset
  • korpuspohjainen termityö

 

Jäsenet:

Juho Härme (TaY)

Marja Kivilehto (Tay)

Igor Kudashev (TaY)

Annikki Liimatainen (TaY)

Mikhail Mikhailov (TaY tutkimusryhmän johtaja)

Arja Nurmi (TaY)

Andrei Nosov, Permin yliopisto

Henrik Oksanen (TaY)

Miia Santalahti (TaY)

Julia Souma (TaY)

Anu Viljanmaa (TaY)

 

Hankkeet

Mikhail Mikhailov: Text corpora in training linguists and translators. SIU = Norwegian Centre for International Cooperation in Education (2017)

Mikhail Mikhailov. Lakitermien termipankki kieliparissa suomi-venäjä, Cultura Säätiö ( 2017)

Juho Härme: Ajanilmausten sijainnit suomessa ja venäjässä: konstruktiotason kontrastiivinen näkökulma. Väitöskirjaprojekti (2015-2019)

Henrik Oksanen: Pragmaattisten elementtien vaikutuksia saksan- ja suomenkielisten oikeudenkäytön tekstien syntaktisiin ja tekstirakenteellisiin piirteisiin. Väitöskirjaprojekti. Emil Öhmannin Säätiö (2018)

Andrei Nosov. N-gram based extraction of lexicographic data from a multilingual corpus of legal texts. EduFI Fellowship (2017-2018)

 

Julkaisuja

2017. Kivilehto Marja. “Miten auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita erikoisalojen kääntämisen näkökulmasta?” MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen verkkojulkaisu, 136–149.

2017. Liimatainen, Annikki. “Kollokationen in juristischen Fachtexten im Sprachenpaar Deutsch-Finnisch: Kulturspezifik und translatorisches Management.” Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Part 1. Toim. Lew N. Zybatow, Andy Stauder & Michael Ustaszewski. Frankfurt am Main: Lang, 181–187.

2017. Liimatainen, Annikki. “Ausgewählte Probleme beim Übersetzen von juristischen Kollokationen im Sprachenpaar Deutsch–Finnisch.” Dynamische Gesellschaften – dynamische Kulturen. Sprachliche Verständigung im globalen Zeitalter. Ewald Reuter (Hg.) Tampere Studies in Language, Translation and Literature. Tampere: University of Tampere.

2017. Liimatainen, Annikki, Arja Nurmi, Marja Kivilehto, Leena Salmi, Anu Viljanmaa & Melissa Wallace (toim.) Legal Translation and Court Interpreting. Ethical Values, Quality, Competence Training. Berlin: Frank & Timme.

2017. Mikhailov, Mikhail & Miia Santalahti. “Mistä kertoo valtiosopimusten kieli? Tapaustutkimus interferenssistä Suomen ja Venäjän välisissä valtiosopimuksissa.” MikaEL, 10, 73-87.

2017. Salmi, Leena & Marja Kivilehto. Translation Quality Assessment: Proposals for developing the Authorised Translator’s Examination in Finland. Legal Translation and Court Interpreting: Ethical Values, Quality, Competence Training. Toim. Liimatainen, Annikki ym. Berlin: Frank & Timme, 179–198.

2017. Souma Julia, Kudashev Igor, Mikhailov Mikhail. Otricanie v russkih i finskih versiâh dvustoronnih dogovorov meždu Rossiej i Finlândiej: opyt korpusnogo issledovaniâ. Kompʹûternaâ lingvistika i intellektualʹnye tehnologii. Toim. Selegej VP et al. Moskova: RGGU, 419-428. (Kompjuternaja lingvistika i intellektualnye tehnologii 16).

2016. Kivilehto Marja. “Käännösfunktion huomiotta jättäminen, joka johtaa epätäsmälliseen lopputulokseen: Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävien arvioinnista.” Teksti ja tekstuaalisuus. Toim. Hirvonen, Pia ym. Vaasa: Vaasan yliopisto, 391–401.

2016. Liimatainen, Annikki & Anna Ruusila. Oikeuskielen kiteytyneet ilmaisut ja kaavamaiset tekstit kieliparissa saksa–suomi. VAKKI Symposium XXXVI “Text und Textualität“. Universität Vaasa 11.–12.2.2016, 413–424.

2016. Mikhailov Mikhail, Cooper Robert. Corpus Linguistics for Translation and Contrastive Studies: a guide for research. London and New York: Routledge.

 

Tulevia julkaisuja

2017. Oksanen, Henrik. “Informationsstruktur in komplexen rechtssprachlichen Satzkonstruktionen.” From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, 16–17 February 2017, Zagreb. Zagreb: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions.

2017. Oksanen, Henrik. “Informaatiorakenne oikeuskielen komplekseissa virkerakenteissa.” Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.–10.2.2017. VAKKI Publications 8. Vaasa: VAKKI.

 

Muuta

Law, Administration, Language and Translation (TransLaw) alaryhmä järjesti Tampereella toukokuussa 2016 kansainvälisen monikielisen Translation and Interpreting as a Means of Guaranteeing Equality under Law (TransLaw2016) -konferenssin.

COST (Corpus-based Studies of State Treaties) alaryhmä järjesti kansainvälisen kesäkoulun Summer School on Multilingual Corpora elokuussa 2017 Virroilla.