Yhteiskunnalliset ilmiöt syntyvät kieltä käyttämällä, ja kielellä ja kulttuurilla on ratkaiseva rooli yhteiskunnallisen osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä. Monitieteinen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen monitieteisen tutkimuksen keinoin. Mitä moninaisempi kuva meillä on maailmasta, sitä todempi se on. Kielten, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoiden keskinäinen sekä muiden tieteiden kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden tarkastella yhteiskunnallista murrosta, muutosta ja liikettä, joiden tutkiminen on Pluralin keskiössä.

Monitieteisen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Pluralin tutkimusta jäsentävät muun muassa kielen vaihteluun ja muutokseen, kielen kehitykseen ja oppimiseen, monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen, kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteeseen, kielenkäyttäjien osallisuuteen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin, monikieliseen viestintään ja kääntämiseen sekä yleisesti kielen ja työn suhteisiin liittyvät kysymykset.

Plural on perustettu vuonna 2009 koordinoimaan Tampereen yliopiston silloisen kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkimustoimintaa. Sittemmin Plural on laajentunut kattamaan monipuolisesti nykyisessä Viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS) kielten, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin aloilla tehtävää tutkimusta.

Kieliopillisena terminä ”plural” tai sen muunnelma tarkoittaa eri kielissä monikkoa.  Oxford English Dictionaryn mukaan sana ”plural” on peräisin klassisen latinan sanasta ”pluralis”, joka esiintyy mm. Quintilianuksen, roomalaisen retoriikan opettajan kirjoituksissa merkityksessä ”enemmän kuin yksi”. Sanan johdannaisiin kuuluu mm. ”pluralismi”, filosofian moneusoppi, jonka mukaan olemassa on useita itsenäisiä perusolioita tai olioiden alkuperusteita. Sanaa käytetään myös viittaamaan moniarvoisuuteen. Tässä merkityksessä pluralismi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on eri ihmisillä ja ryhmillä erilaisia arvomaailmoja, tai sitä, että erilaisten arvomaailmojen olemassaoloon suhtaudutaan hyväksyvästi. Pluralismi saattaakin olla nykyisten yhteisöjen ja sosiaalisten ryhmien tärkein piirre sekä tieteellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen avaintekijä.

Monitieteinen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural kokoaa yhteen Tampereen yliopiston kielten, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoita sekä heidän muualla Suomessa ja maailmalla vaikuttavia yhteistyökumppaneitaan. Pluralin piirissä tehtävä tutkimus on organisoitunut tutkimusryhmiksi, jotka on esitelty omilla sivuillaan. Meneillään olevat ja päättyneet tutkimushankkeet on kuvattu tarkemmin täällä. Pluralin johtoryhmän kokoonpano löytyy Ihmiset-valikosta ja ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset omilta sivuiltaan. Plural löytyy myös Facebookista ja Twitteristä @PLURAL_uta.