Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekuntaan sijoittuvassa Tilan tutkimuksen ja ympäristöhumanismin ryhmässä tarkastellaan tilan ja ympäristön tekstualisointia erilaisissa kirjallisissa, visuaalisissa ja kulttuurisissa kertomuksissa eri kieli- ja kulttuurialueilla. Yhteiskunnallisten muutosten ja niin sanotun tilallisen käänteen ja ekokritiikin nousun jälkeen kysymykset tilasta, tilallisuudesta ja ympäristöstä ovat muodostuneet keskeisiksi tutkimuskohteiksi humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Viimeaikaiset teoriasuuntaukset, kuten geokritiikki, geopoetiikka, ekologia, liikkuvuustutkimus, post-fenomenologinen suuntaus, ja antroposeenin ympärillä käydyt keskustelut ovat tarjonneet näihin kysymyksiin monimuotoisia lähestymistapoja. Nämä lähestymistavat kiinnittävät huomiota kirjallisten ja muiden kulttuuristen tuotteiden mahdollisuuksiin muokata ja haastaa käsityksiämme fyysisestä maailmasta, ja samalla ne mutkistavat (jälki-)strukturalismin ja postmodernismin taipumusta keskittyä pelkkään tekstuaalisuuteen.

Tilan tutkimuksen ja ympäristöhumanismin ryhmä koostuu tutkijoista, jotka yhdistävät tilallisia ja ympäristöhumanistisia näkökulmia ja teorioita. Monitieteisen tutkimusryhmän muodostamisen taustalla ovat suuret yhteiskunnalliset murrokset, muutokset ja liikkeet sekä niistä kumpuavat kulttuuriset kertomukset ja selitysmallit. Näihin muutoksiin lukeutuvat mm. globalisaation, geopolitiikan, muuttoliikkeen, kaupungistumisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden muovaamat ja rajoiltaan huokoiset yhteiskunnat; huolet luonnon, ilmaston ja elinympäristön tilasta; ja lisäksi käsitykset sekä eletyn että koetun tilan ja ympäristön merkityksistä digitalisaation ja medioitumisen aikakaudella.

Ryhmän jäsenet työskentelevät niin tieteenalojen kuin kansallisten ja kielellis-kulttuuristenkin rajojen poikki. Ryhmä tuo näin esiin kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tarpeellisuuden ja täydentää luonnontieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja, jotka tarkastelevat globaaleja tiloja ja ympäristöjä. Ryhmä koostuu sekä varttuneista tutkijoista että väitöskirjatutkijoista, joiden päämääränä on kehittää uusia menetelmiä ja lähestymistapoja tilan ja ympäristön tutkimukseen; ryhmä tähtää etenkin tieteelliseen, mutta myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tutkimusryhmän painopistealueet ovat:

  • tilan ja ympäristön poetiikka, politiikka, etiikka ja historia sekä näiden väliset yhteydet
  • vedelliset, merelliset ja saaristolliset kuvastot
  • kaupunkiympäristöt ja kaupunkitilat
  • sukupuolittuneet tilat
  • kuinka kulttuuriset tuotteet tarkastelevat ihmisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisiä suhteita
  • kuinka inhimillisten, ei-inhimillisten ja elottomien toimijoiden vuorovaikutus tuottaa erilaisia tiloja
  • miten kulttuuriset tekstit ja kertomukset kommentoivat nyky-yhteiskunnasta nousevia kysymyksiä tiloista ja ympäristöhuolista
  • käännetyt tilat ja ympäristöt
  • kommunikaatio ja oppiminen virtuaalisissa ympäristöissä

 

Jäsenet:

Withold Bonner (TaY)

Ana Calvete (HY)

Hanne Juntunen (TaY)

Eeva Kuikka (TaY)

Pasi Metsä (TaY)

Mika Perkiömäki (TaY)

Laura Pihkala-Posti (TaY)

Maarit Piipponen (TaY)

Juha Raipola (TaY)

Johannes Riquet (TaY, tutkimusryhmän johtaja)

Arja Rosenholm (TaY)

Markku Salmela (TaY)

Essi Vatilo (TaY)

 

Hankkeet

The Changing Environment of the North: Cultural Representations and Uses of Water (CEN), (2017-2021). Academy of Finland, Consortium University of Tampere, PI Arja Rosenholm & University of Eastern Finland, PI Markku Lehtimäki

Mika Perkiömäki: Meanings of the River in late Soviet and early post-Soviet Russian Prose. Emil Aaltosen Säätiö

Eeva Kuikka: Human-Animal Relations in Soviet-Russian Literature 1920-2000s. Osana CEN-projektia

Juha Raipola: Contemporary Eco-Dystopian Fiction and Non-Human Agency. Suomen Kulttuurirahasto 

Johannes Riquet (yhteistyössä Daniel Graziadein, Britta Hartmannin, Ian Kinanen and Barney Samsonin kanssa): Island Poetics

Johannes Riquet: Arctic Passages and Transnational Geopolitics (yhteistyöprojekti)

Pasi Metsä: Immersed in Provocative Poverty. Mathias Rosenlund and ‘Kopparbergsvägen 20’ in Dialogically Produced Cultural Spaces. [working title]

Laura Pihkala-Posti: Multimodal, interactive and gamified language learning concepts. Emil Öhmannin säätiö, Tampereen yliopisto, Emil Aaltosen säätiö, Tekes (väitöskirjaprojekti)

Maarit Piipponen (yhteistyössä Helen Mäntymäen and Marinella Rodi-Risbergin kanssa): Detection across Borders: Mobility, Liminality, and Transgression in Crime Narratives.

 

Viimeisimmät julkaisut (valikoima)

2018. Riquet, Johannes ja Elizabeth Kollmann (toim.). Spatial Modernities: Geography, Narrative, Imaginaries. London and New York: Routledge, 2018.

2018. Lehtimäki, Markku, Hanna Meretoja and Arja Rosenholm (toim.). Veteen kirjoitettu – veden kirjoittamia: Veden merkityksiä kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

2017. Ameel Lieven, Jason Finch and Markku Salmela (toim.). Literary Second Cities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2017. Riquet, Johannes. “Island Spatialities.” The Routledge Handbook of Literature and Space. Toim. Robert T. Tally Jr. London: Routledge.

2017. Costlow, Jane, Yrjö Haila and Arja Rosenholm (toim.). Water in Social Imagination: from Technological Optimism to Contemporary Environmentalism. Amsterdam: Brill and Rodopi, 2017.

2017. Raipola, Juha: “Miksi Hotel Sapiens on olemassa? Leena Krohnin romaani postapokalyptisen fiktion lajikonventioiden valossa.” Pakkovaltiosta ekodystopiaan: Kotimainen nykydystopia. Toim. Saija Isomaa ja Toni Lahtinen. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, 88-105.

2016. Costlow, Jane and Arja Rosenholm (toim.). Meanings and Values of Water in Russian Culture. London: Routledge.

2016. Perkiomäki, Mika. “Obraz reki v tvorčestve V. Rasputina (‘Vniz i vverkh po tečeniju’).” Russki tradicionalizm: istorija, ideologija, poètika, literaturnaja refleksija. Toim. Kovtun Natal’ja. Moskva: Flinta/Nauka, 178-188.

2016. Piipponen, Maarit ja Markku Salmela. Topographies of Popular Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2016. Pihkala-Posti, Laura. ja Salminen, O. Die kollaborative Lernplattform Wikispaces im finnischen Germanistikunterricht – Ergebnisse und Aussichten. In: Hg Tarvas Mari, Marten Heiko F. und Johanning-Radžienė Antje unter Mitarbeit von Irsfeld Andine Frick Christian, Nowodworska Anna, Nowrousian Schirin, Probst Inga und Schönemann Martin. Beiträge des 10. Nordisch-Baltischen Germanistiktreffens (Tallinn, 10.–13. Juni 2015). Triangulum. Germanistisches Jahrbuch 2015 für Estland, Lettland und Litauen. Einundzwanzigste Folge (2015). Bonn 2016, 173-192.

2015. Raipola, Juha. Ihmisen rajoilla: Epävarma tulevaisuus ja ei-inhimilliset toimijuudet Leena Krohnin Pereat munduksessa (väitöskirja). Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1548. Tampere: Tampere University Press.

2015. Ameel Lieven, Jason Finch ja Markku Salmela (toim.). Literature and the Peripheral City. Basingstoke: Palgrave Macmillan.