Länsimainen teatteri nojaa tapahtumallisen tilasuunnittelun sekä tilallisen käyttäjäkokemuksen käytännölliseen ja teoreettiseen kehitystyöhön, joilla molemmilla on yli kahden ja puolen tuhannen vuoden yhteinen historia. Teatterityö ja sen tiladramaturgia tarjoavatkin poikkeuksellisen tutkimus- ja kokeiluympäristön sellaisille teknologioille, jotka hyödyntävät moniaistista vuorovaikutusta sekä pyrkivät tuottamaan tapahtumallista tilakokemusta rakennettuihin, luonnollisiin ja virtuaalisiin ympäristöihin.

Termit tapahtumallisuus ja tiladramaturgia viittaavat tässä yhteydessä ennen kaikkea tilakäsitykseen, jonka mukaan ihmisen toiminta ja sitä ympäröivä maailma vaikuttavat toisiinsa monenlaisten dynaamisten, psykofyysisten, sosiaalisten ja teknisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Nämä tilanteet aktivoivat puolestaan yhä uusia kohtaamispisteitä ja -prosesseja, jotka määrittävät ihmiskokemusta, aistitietoa sekä tilallista hahmottamista ja toimintaa perustavanlaatuisella tavalla.

Tekesin Tila-ohjelmaan kuuluva poikkitieteellinen Drex-hanke kokoaa tämän hedelmällisen lähtökohdan äärelle Tampereen yliopiston Tampere Unit for Computer-Human Interaction -yksikön, Tutkivan teatterityön keskuksen, Näyttelijäntyön koulutusohjelman, Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen sekä useita tunnettuja suomalaisyrityksiä ja instituutioita (mm. STX Finland, Kone, Tiedekeskussäätiö, VALOA design, Panphonics, Lappeenrannan kaupunginteatteri).

Hankkeen tutkimus on jaettu noin puolen vuoden mittaisiin tutkimuskausiin, joista jokainen keskittyy moniaistisen sekä tapahtumallisen tilasuunnittelun eri kysymyksiin ja haasteisiin; ihmisilmaisun ja tilateknologian interaktiivisuuteen, ihmiskokemuksen monitorointiin tilassa, virtuaaliympäristöjen mahdollistamaan tilakokemukseen sekä edellä mainittujen näkökohtien tuottamaan uudenlaiseen tilamallinnukseen.

Keväällä 2010 hanke paneutuu tilassa tomivan/esiintyvän ihmisen ja tämän ilmaisua tulkitsevan teknologian väliseen vuorovaikutukseen. Puhetta, liikettä ja esiintyjän sijaintia havainnoiva ja analysoiva tutkimusjakso pyrkii tuottamaan saumattomia ja aidosti interaktiivisia teknologisia ratkaisuja, joiden pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä erilaisiin tilaratkaisuihin; simulaatio- ja oppimisympäristöihin, arjen tiloihin, julkisiin tiloihin sekä esittävän taiteen tapahtumapaikkoihin. Mainitun teknologisen kehitystyön lisäksi tämä toiminnan ja puheen semanttista merkitystä, energiaa ja emotionaalista sisältöä analysoiva prosessi tuottaa uusia näkökulmia myös näyttämötaiteen koulutukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen suunnitteluun.

Tutkimusosapuolet:
Tutkivan teatterityön keskus / Näty
Tampere Unit for Computer-Human Interaction
Teatterin ja draaman tutkimus

Yritysosapuolet:
STX Finland Oy
SKS Mechatronics Oy
Kone Oyj
Merima Ltd.
Tiedekeskussäätiö (Heureka)
Turku 2011 -säätiö
Bluegiga Technologies Oy
Musicmakers Oy
Panphonics Oy
VALOA design Oy
Lumi Interactive Ltd.
Lappeenrannan kaupunginteatteri