Tulossa: Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus, 10 op

Tampereen yliopisto käynnistää joulukuussa 2018 Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutuksen. Koulutusohjelma on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Yliopistollinen NET-koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on aikaisempaa kokemusta traumatyöstä sekä mahdollisuus käyttää menetelmää osana omaa työtään koulutuksen aikana. Koulutus toteutetaan menetelmän kehittäjien (Elbert, Schauer) luoman opetussuunnitelman mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten NET-kouluttajien verkoston kanssa, sisältäen materiaalien suunnittelun ja jakamisen. Koulutus toteutuu parhaillaan samanlaisena Konstanzin yliopistossa, Saksassa. Kouluttajina Suomessa toimivat kokeneet traumatutkijat ja –terapeutit. Koulutus oikeuttaa NET-sertifikaattiin.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita osana lyhytterapeuttista traumahoitoa useita traumatapahtumia kokeneiden ihmisten keskuudessa. Osallistuja oppii erityisesti traumatisoituneeseen muistiin liittyviä teorioita sekä terapeuttisia menetelmiä traumamuistin eheyttämiseksi sekä traumaoireiden lieventämiseksi.

Koulutus pohjautuu kognitiivista käyttäytymisterapiaa soveltavaan tieteelliseen lähestymistapaan ja pitää sisällään noin 10 tapaamiskertaa käsittävän protokollan. Osallistuja oppii tämän protokollan mukaisen työskentelyn sekä sen yksilöllistämisen asiakkaansa tilanteeseen. Koulutuksen aikana opiskelija oppii tuntemaan monimutkaisen traumatisoitumisen periaatteita sekä lasten että aikuisten osalta, sekä ymmärtämään erilaisia tilanteita jotka ovat johtaneet tähän (kaltoinkohtelu, perheväkivalta, pakolaisuus, sotaolosuhteissa eläminen jne.).

Koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät ymmärtämään syvällisesti traumahäiriöiden teoreettista taustaa sekä niiden tieteellistä perustaa. Lisäksi he omaavat näyttöön perustuvia käytännön terapeuttisia taitoja. Opiskelijan itsetuntemus suhteessa oman elämänsä järkyttäviin tapahtumiin kasvaa ja hän ymmärtää niiden merkityksen omassa elämänkerrassaan.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, klinikkavierailuista sekä omasta asiakastyöskentelystä palautteineen ja sen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus koostuu yhdelle kalenterivuodelle 12/2018-12/2019 ajoittuvista opinnoista seuraavasti:

Moduuli I

Moduuli I keskittyy traumatutkimukseen, diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviin tieteellisiin perustekijöihin, yhdistämällä niitä kiinteästi NET-menetelmän käytäntöihin. Luento-opetuksen lisäksi moduulin aikana työskennellään pienryhmissä, joissa on viisi osallistujaa. Näissä pienryhmissä käydään läpi NET-menetelmän tekniikoita (kuten elämänviivan luomista, psykoedukaatiota sekä trauma-altistusta) perustuen opiskelijoiden omiin pelkoa herättäneisiin tai järkyttäviin elämänkokemuksiin. Kutakin ryhmää ohjaa menetelmän hallitseva psykologi. Kaikki menetelmän vaiheet esitellään teoriassa ja harjoitellaan käytännössä pienryhmissä. Pienryhmät tarjoavat mahdollisuuden omien kokemusten käsittelyyn turvallisessa ympäristössä ja oman kokemuksen siirtämisen osaksi menetelmän käytännön osaamista. Osallistujat saavat myös palautetta harjoituksista.

Seminaari 1:

Seminaaripäivä 1
NET:n teoreettinen ja käytännöllinen perusta
Yleiskatsaus tutkimuksista, jotka tarjoavat näyttöä NET:stä

Seminaaripäivä 2
Traumakokemusten ja posttraumaattisten stressihäiriön arviointi käyttäen validoituja ja standardoituja instrumentteja
Psykoedukaatio
Elämänviiva: teoria ja käytännön harjoitukset, mukaan lukien omakohtainen työskentely

Seminaari 2:

Seminaaripäivä 1
Trauma-altistuksen psykoedukaatio ja altistustekniikka – Menetelmän keskeisimmät elementit mukaan lukien demonstraatio. Narratiivin merkitys ja kirjaamisen harjoittelu

Seminaaripäivä 2
Altistustekniikan harjoittelua mukaan lukien omakohtainen työskentely

Seminaari 3:

Seminaaripäivä 1
Seminaarien 1 ja 2 konsolidointi: altistaminen ja narratiivit, mukaan lukien omakohtainen työskentely, tapaustutkimusten esittely

Seminaaripäivä 2
NET vaikeissa olosuhteissa: altistuminen dissosiaation ja syyllisyyden ja häpeän tunteiden kanssa. KIDNET, FORNET

Moduuli II

Moduuli II keskittyy teoreettisen ja käytännön tietämyksen siirtämiseen kliiniseen toimintaan. Osallistujat toteuttavat NET-työskentelyn yhden asiakkaansa kanssa, jolla on selkeitä traumaoireita (mieluiten diagnosoitu posttraumaattinen stressihäiriö). Hoidon tulee toteutua kaikkien menetelmään kuuluvien vaiheiden osalta (checklists, diagnosointi, psykoedukaatio, elämänviiva, altistaminen, lopetus). Hoidon kulku on raportoitava kirjallisesti ja dokumentoitava äänitteenä tai videoituna. Dokumentoinnin tarkoituksena on protokollan mukaisen työskentelyn varmistaminen sekä mahdollisuus saada palautetta omasta työskentelystään.

Lisäksi jokainen opiskelija vierailee moduulin aikana kahdessa yksikössä, joissa on toteutettu Narratiivista altistusterapiaa osana lasten ja/tai aikuisten traumahoitoa.

Edellytykset koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen

Osallistuminen lähiopetukseen
Käsitteiden oppiminen ja aktiivisuus pienryhmätyöskentelyssä
NET-hoito yhden asiakkaan kanssa, mukaan lukien kirjallinen sekä video- tai audiodokumentaatio ja oman työskentelyn kriittinen pohdinta
Asiakastyöskentelyn arviointi:
1 = riittämätön = saavutus, joka ei täytä vaatimuksia, suorituksessa merkittäviä puutteita
2 = riittävä = saavutus, joka puutteista huolimatta täyttää keskimääräiset vaatimukset
3 = tyydyttävä = saavutus, joka täyttää keskimääräiset vaatimukset
4 = hyvä = saavutus selvästi keskimääräisten vaatimusten yläpuolella
5 = erittäin hyvä = erinomainen saavutus
Kurssin suorittamiseksi vaaditaan vähintään arvosana 2.

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii mielenterveyden psykologian dosentti, psykologi, yliopistotutkija Kirsi Peltonen. Muut kouluttajat ovat: Kidutettujen kuntoutuskeskuksen/Suomen Punaisen Ristin psykologi, tohtoriopiskelija, Ferdinand Garoff, Kidutettujen kuntoutuskeskuksen psykologi, lastenpsykoterapeutti VET, ped. sairaanhoitaja, Ann-Christin Qvarnström-Obrey, Tampereen Perheneuvolan psykologi, Lapset puheeksi-kouluttaja, perheasioiden sovittelun asiantuntija Päivi Oksi-Walter, sekä psykologi, psykologian tohtori (1/2019) Samuli Kangaslampi.

Aika ja paikka

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetuspäivää, joista noin puolessa toteutetaan pienryhmäharjoituksia. Koko koulutusryhmän koko on enintään 20 osallistujaa ja pienryhmäharjoitukset toteutetaan 5 hengen ryhmissä.

Koulutuksen kesto on yksi vuosi. Koulutuksen aloitusjakso (Seminaari 1) pidetään 17.-18.12. Seminaari 2 järjestetään 4.-5.3.2019 ja Seminaari 3 järjestetään 15.-16.4.2019 (Huom. ajankohdan muutos seminaari 3:n osalta). Lisäksi järjestetään ns. purkupäivä eli koko kurssin päätöstapaaminen 17.12.2019. Koulutus järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa, osoitteessa Kalevantie 5 (5 min. kävely Rautatieasemalta). Klinikkavierailut pyritään järjestämään erikseen Tampereella, Turussa ja Helsingissä.

Kohderyhmä ja hakuedellytykset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on aikaisempaa kokemusta traumatyöstä sekä mahdollisuus käyttää menetelmää osana omaa työtään koulutuksen aikana.

Psykologit
Psykiatrit
Psykiatriset sairaanhoitajat
Erityisyksiköiden terveydenhoitajat
Sosiaalityöntekijät
Muut ammattiryhmät, jotka toteuttavat traumahoitoa osana omaa työtään

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on mahdollisuus osallistua kaikkiin lähipäiviin. Edellytyksenä opinnoista suoriutumiseen ovat tieteellisen englanninkielisen materiaalin ymmärtäminen sekä valmius työstää omia elämänkokemuksiaan luottamuksellisessa ryhmässä.

Haussa tarvittavat ja arvioitavat:

– Aiemmat opinnot: Korkeakoulututkinto ja/tai korkeakouluopinnot, muut terapeuttiset tai trauma-alan opinnot katsotaan eduksi
– Soveltuva trauma-alan työkokemus
– Enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje: Motivaatiokirje on vapaamuotoinen kuvaus, joka kertoo koulutukseen hakevan henkilön tavoitteista sekä seikoista, jotka vaikuttavat koulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen. Kerro ainakin, miksi haet koulutukseen ja mitä tavoittelet koulutuksella sekä miten toivot sen vaikuttavan tulevaan työhösi.
– Englannin kielen taito (materiaaleissa saattaa olla englanninkielisiä osia)
– Muut ansiot (esim. alan julkaisut)

Tarkemmat tiedot ks. hakulomake.

Hakuaika ja hakeminen

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 10.10.2018. Tarkemmat hakuohjeet (sähköinen hakemus ja tieto tarvittavista liitteistä) ohessa.

Sähköinen hakulomake

Opiskelijavalinta

Hakemukset arvioidaan aiemman koulutuksen, työkokemuksen sekä motivaatiokirjeen perusteella; Hakemusten arvioinnissa painotetaan koulutusta koulutustason sekä -alan mukaan ja työkokemusta traumatyöskentelyn alalta. Pisteytyksessä huomioidaan alan jatko- ja lisäkoulutukset. Lisäksi valituksi tulemiseen vaikuttaa hakijan motivaatio koulutukseen sekä edellytykset työskennellä menetelmää käyttäen oman asiakkaan kanssa.

Koulutukseen valitaan vähintään 15 ja enintään 20 osallistujaa.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan osallistumismaksuin. Koulutuksen hinta on 3050 € + alv 24% (laskutusaikataulu: joulukuu 2018: 1525 euroa + alv 24 %, syyskuu 2019 1525 euroa + alv 24 %). Hinta sisältää lähiopetuspäivät mukaan lukien pienryhmätyöskentelyn, klinikkavierailut, kaiken materiaalin sekä asiakastyön yksilöllisen arvioinnin. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat

Koulutuksen johtaja Kirsi Peltonen, +358 40 5940791, kirsi.peltonen(at)uta.fi (ulkomailla asumisen vuoksi ensisijaisesti sähköposti)
Suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen(at)uta.fi
Suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa(at)uta.fi