SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

Konsortio: Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Talentia

Koordinaattori: Sirpa Syvänen Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM Kotisivut: https://projects.tuni.fi/sotedialogit/
2019-2021

Toteutus ja osalliset

Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan yhdeksän maakunnan alueella: Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Kehittämistä tehdään yhdessä vanhuspalveluiden ja lastensuojelun työpaikkojen henkilöstön kanssa. Sekä johto että työntekijät osallistuvat kehittämistyöhön. Myös asiakkaita, heidän lähipiiriä ja yhteistyötahoja kutsutaan mukaan kehittämisdialogeihin tarvittaessa.

Hankkeen tavoitteet

* Kehitetään dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti osallistuvien työpaikkojen henkilöstön osaamista, rakenteita, työtä, palveluita, palveluiden tuottamisen tapaa ja palvelukulttuuria

* Tuetaan, harjaannutetaan ja vahvistetaan osaavaa, dialogista, tuloksellista ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin johtamista ja johtamisosaamista

* Ennaltaehkäistään psykososiaalisia riskejä kehittämällä työ- ja toimintamalleja.

* Vahvistetaan osallistuvien osaajien ja esimiesten yliammatillisia taitoja ja metaosaamista, joita ovat dialoginen toimintatapa, reflektiivinen työote, muutos- ja uudistumiskyky sekä digitalisaatio

* Tuetaan ammattilaisten ja työyhteisöjen dialogista toimintatapaa ja toimintakulttuuria ja mahdollistetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden dialoginen, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen

* Johtamista kehittämällä lisätään asiakkaiden ja heidän omaistensa ja huoltajiensa voimautumista, osallisuutta omaan hoitoonsa ja palveluihinsa ja siten parempaa vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä edistämisestä

Vastauksia haetaan seuraaviin kysymyksiin

* Mitä ovat osallistuvien työpaikkojen henkilöstön ja niiden asiakkaiden kokemat uudistumisen tarpeet?

* Minkä asioiden osaamisessa ja johtamisessa pitää uudistua ja muuttua? Mitä kannattaa säilyttää? Mistä kannattaa luopua?

* Millaista johtamisosaamista tarvitaan?

* Millainen työnantajan, johdon ja esimiesten tarjoama tuki edistää henkilöstön jaksamista, työkyvyn ja hyvinvoinnin turvaavan osaamisen rakentumista sekä tuottavaa ja laadukasta työtä?

* Millaista tukea johto ja esimiehet tarvitsevat?

Koordinaattori ja päätoteuttaja: Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
Yhteystiedot: Koordinaattori Sirpa Syvänen, sirpa.syvanen@tuni.fi, projektiasiantuntija riitta.kolehmainen@tuni.fi https://projects.tuni.fi/sotedialogit/